Forordning om malene for EF-erklæringer

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/250 av 12. februar om malene for EF-erklæringer og -sertifikater for samtrafikkomponenter og delsystemer, om malen for erklæringer om samsvar med en godkjent type jernbanekjøretøy, om framgangsmåten for EF-verifisering av delsystemer i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/797 og om oppheving av forordning (EU) nr. 201/2011

Commission implementing regulation (EU) 2019/250 of 12. February on the templates for ‘EC’ declarations and certificates for railway interoperability constituents and subsystems, on the model of declaration of conformity to an authorised railway vehicle type and on the ‘EC’ verification procedures for subsystems in accordance with Directive (EU) 2016/797 of the European Parliament and of the Council and repealing Regulation (EU) No 201/2011

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.02.2019

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.06.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Forordningen er publisert i EU-tidende 16. februar 2019, og trådte i kraft i alle medlemsstatene 16. juni 2020. 

Sammendrag av innhold

Forordningen innebærer endring av skjema for samsvarserklæringer og sertifikater for samtrafikkomponenter og delsystemer i henhold til nytt samtrafikkdirektiv (2016/797) artiklene 9(4), 15(9) og 24(4). Dette er skjemaer som benyttes av tekniske kontrollorgan (NoBoer) i forbindelse med verifisering av om samtrafikkomponenter og delsystemer er i henhold til de grunnleggende kravene i relevante TSIer (tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet)  

Dagen ordning som er forskriftsfestet gjennom forskrift om typesamsvarserklæring gjelder kun kjøretøy. I og med at utkastet gjelder samtrafikkomponenter og delsystemer generelt innebærer det en utvidelse av dagens ordning. I tillegg inneholder utkastet en bestemmelse om mellomliggende (foreløpig) verifisering.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring i norsk rett forutsetter at direktiv 16/797 (samtrafikkdirektivet) gjennomføres i norsk rett.

En eventuell gjennomføring skjer ved at forordningen tas direkte inn som forskrift. og erstatter forskrift 15. februar 2012 nr. 148 om typesamsvarserkæring.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen anses å ikke ha negative økonomiske og administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Ingen

Vurdering

Dette er en endring som antas å være fordelaktig og ukomplisert.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/250
Basis rettsaktnr.: 2016/797
Celexnr.: 32019R0250

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.02.2019
Frist returnering standardskjema: 11.06.2019
Dato returnert standardskjema: 16.08.2019
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: