EØS-notatbasen

Likeverdighetsbeslutning etter MiFID II om verdipapirbørser i Sveits

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2047 av 20. desember 2018 om likeverdighet i regulatorisk og tilsynsmessig rammeverk som gjelder verdipapirbørser i Sveits i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU

Commission Implementing Decision (EU) 2018/2047 of 20 December 2018 on the equivalence of the legal and supervisory framework applicable to stock exchanges in Switzerland in accordance with Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.02.2019

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Beslutningen er i kraft i EU. Den er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Beslutningen er fattet av EU-kommisjonen på bakgrunn av fremdriften i etableringen av et felles institusjonelt rammeverk som gir Sveits'adgang til å delta i EUs indre marked og innebærer at reglene som gjelder for verdipapirbørser i Sveits, anses likeverdige dem som gjelder i EU. Hvilke børser beslutningen gjelder for følger av vedlegg til rettsakten og omfatter SIX Swiss Exchange AG og BX Swiss AG. Likverdighetsbeslutningen løper fra 1. januar 2019 til 30. juni 2019 og etterfølger den tidligere likeverdighetsbeslutningen i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2017/2441 som utløp 31. desember 2018. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av likeverdighetsbeslutningen i norsk rett vil blir gjort i forskrift med hjemmel i verdipapirhandelloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Beslutningen vil ikke ha nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

(Sakk. inst. merknader)

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Beslutningen anses EØS-relevant og er akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/2047
Basis rettsaktnr.: 2014/65/EU
Celexnr.: 32018D2047

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2019
Frist returnering standardskjema: 01.01.2019
Dato returnert standardskjema: 01.01.2019
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: