Plantevernmiddelrester fo. 2019/38

Kommisjonsforordning (EU) nr. 2019/38 av 10. januar 2019 som endrer vedlegg II og V til forordning (EU) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for iprodion i eller på visse produkter.

Commission Regulation (EU) 2019/38 of 10 January 2019 amending Annexes II and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for iprodione in or on certain products.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.02.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.03.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer grenseverdier (MRLer) for det aktive stoffene iprodion. Dette aktive stoffet har vært godkjent som virksomt stoff i plantevernmidler i EU og Norge. Det var søkt om fornyelse av godkjenningen for stoffet under forordning 1107/2009, men godkjenningen av aktivt stoff ble ikke fornyet (forordning 2017/2091). Bakgrunnen for at stoffet mistet godkjenningen i EU/EØS var at det ble vurdert at stoffet ikke oppfylte farebaserte kriterier knyttet til helse ved at stoffet er klassifisert som kreftfremkallende, mulig reproduksjonsskadelig og i tillegg er det mistanke om at en metabolitt (og urenhet) som kan dannes i mat er gentoksisk. Det har også vært godkjent noen preparater i Norge som inneholdt iprodion, men bruk av stoffet i EU og EØS er nå ikke lenger tillatt.
Denne forordningen opphever tidligere fastsatte MRLer som er fastsatt for stoffet og fastsetter disse ved bestemmelsesgrensen for stoffet (LOQ). Kommisjonen viser til artikkel 17 i Pesticidforordningen (396/2005) og alle grenseverdiene (MRL) for stoffet fastsettes nå ved bestemmelsesgrensen (LOQ) og oppføres i forordningens vedlegg V som følge av vedtak om ikke-godkjenning av det aktive stoffet iprodion. Artikkel 17 gir hjemmel for å stryke grenseverdier for restmengder ved tilbakekalling av eksisterende godkjenning av plantevernmidler uten at det må innhentes en ny risikovurdering fra EFSA.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues (SCPAFF-PR). 

Forordningen trer i kraft i EU 31. januar 2019, men endringene gjelder ikke før 31. juli 2019 (utsatt ikrafttredelse) i EU. Hvis denne forordningen tas inn i EØS-avtalen etter 31. juli 2019 vil endringene i grenseverdiene gjelde umiddelbart i Norge når det tas inn i norsk regelverk.

For å begrense konsekvenser knyttet til handelsproblemer med tredjestater samt problemer for landbruk og produksjon av mat og fôrvarer i EU gis det vanligvis overgangsordninger for produkter som har blitt produsert før nye MRLer trer i kraft i EU eller importert fra tredjestater før denne datoen. For iprodion gis det ikke overgangsordninger for produkter i forbindelse med fastsettelse av grenseverdier på bestemmelsesgrensen grunnet iboende egenskaper ved stoff og metabolitter ved at stoffet er vurdert å være kreftfremkallende, mulig reproduksjonsskadelig og at det kan dannes gentoksiske metabolitter i maten og at metabolitten i tillegg kan være tilstede som en forurensning. Overgangsordninger kan her ikke gis fordi det er vurdert at rester av stoffet kan medføre mulig helsefare for forbruker.
Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;
• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der relevante departmenter og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når grenseverdier (MRL) for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=pesticide.residue.selection&language=EN

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.
Det er generell enighet om at grenseverdier som er fastsatt på bakgrunn av bruk for stoffer som er klassifisert som gentoksiske må oppheves og fastsettes så lavt som mulig. Det er ikke mulig å fastsette MRLer lavere enn den analytiske bestemmelsesgrensen for stoffet. Det er også enighet om å ikke gi overgangsordninger for produkter produsert i EU eller EØS eller importert til EU/EØS før endring i MRL i tilfeller der det er vurdert mulig helsefare for forbruker knyttet til eksisterende MRLer. 

Det kan forventes forvente noe problemer knyttet til overskridelser spesielt ved import fra tredjestater fordi stoffet er mye brukt og det finnes 26 CODEX MRLer for stoffet.  Endringene er varslet til tredjestater gjennom WTO.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/38
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32019R0038

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.01.2019
Frist returnering standardskjema: 06.02.2019
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.09.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 211/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 08.03.2019
Høringsfrist: 23.04.2019
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker