Plantevernmiddelrester fo. 2019/88

Kommisjonsforordning (EU) 2019/88 av 18. januar 2019 som endrer vedlegg II til forordning (EU) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for acetamiprid i eller på visse produkter.

Commission Regulation (EU) 2019/88 of 18 January 2019 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acetamiprid in certain products.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.02.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.03.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer grenseverdier (MRLer) for det aktive stoffet acetamiprid. Acetamiprid er godkjent som aktivt stoff i plantevernmidler i EU og Norge. Det er fastsatt nye og lavere toksikologiske referanseverdier for stoffet som innebærer at noen MRLer ikke lenger vurderes som trygge og derfor må fastsettes lavere. Denne forordningen fastsetter lavere MRLer for acetamiprid der EFSA har vurdert at eksisterende MRL kan medføre helsefare for forbruker.

For midlertidige MRLer må det leveres dokumentasjon som støtter alternativ GAP (lavere MRL innen 2 år. Det fastsettes lavere MRLer for noen produkter som korresponderer til internasjonale CODEX MRLer.

EFSA har vurdert at det er bekymring knyttet til eksisterende MRLer for The Authority epler, pærer, fersken, hodekål, kinakål, kål, salat, bredbladet endivie, spinat, portulakk, mangold (bladbete) og sellerirot. Medlemsland ble bedt om å rapportere mulige fall-back Good Agricultural Practices (GAPs) som ikke vil gi en uakseptabel risiko for forbrukere.  Det var fall-back GAPs for alle disse produktene unntatt for kinakål, kål og selleri og for disse produktene må MRL da fastsettes ved den analytiske bestemmelsesgrensen (LOQ). MRL for bredbladete endiver ble fastsatt som en midlertidlig MRL grunnet noe manglende dokumentasjon.

Forordningen trer i kraft i EU 13. februar 2019. For endringene knyttet til søknader som gjelder MRLene for oliven (til oljeproduksjon), bordoliven, bygg og havre vil disse MRLene gjelde umiddelbart fra 13. februar 2019 i EU. For disse er det ikke behov for «overgangsordning» ved utsatt ikrafttredelse.

Endringene knyttet til revurdering av MRLer vil gjelde fra 13. august 2019. Det er en utsatt ikrafttredelse som gjør at medlemsland, tredjestater og virksomheter får en mulighet til å tilpasse seg nye krav i forbindelse med endringene. Hvis forordningen tas inn i EØS-avtalen etter 13. august 2019 vil endringene i grenseverdiene gjelde umiddelbart i Norge ved implementering.

For å begrense konsekvenser knyttet til handelsproblemer med tredjestater samt problemer for landbruk og produksjon av mat og fôrvarer i EU gis det vanligvis overgangsordninger for produkter som har blitt produsert før nye MRLer trer i kraft i EU eller importert fra tredjestater før denne datoen. For MRLer som fastsettes lavere grunnet mulig helsefare for forbruker er det ikke mulig å gi overgangsordninger for produkter. 

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues (SCPAFF-PR). 
Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;
• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.


Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=pesticide.residue.selection&language=EN


Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.


De fleste endringene i denne forordningen er knyttet til der det er helsemessig bekymring for dagens MRLer innebærer at det fastsettes lavere MRLer og det er viktig med disse endringene for å beskytte europeiske forbrukere mot for høyt inntak av stoffet. De nye MRLene som fastsettes vurderes å være trygge for europeiske forbrukere.
 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/88
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32019R0088

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.01.2019
Frist returnering standardskjema: 12.02.2019
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.09.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 213/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 08.03.2019
Høringsfrist: 23.04.2019
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: