Plantevernmiddelrester fo. 2019/90

Kommisjonsforordning (EU) nr. 2019/90 av 18. januar 2019 som endrer vedlegg II, III og V til forordning (EU) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for bromukonazol, karboxin, fenbutatinoksid, fenpyrazamin og pyridaben i eller på visse produkter.

Commission Regulation (EU) 2019/90 of 18 January 2019 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for bromuconazole, carboxin, fenbutatin oxide, fenpyrazamine and pyridaben in or on certain products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.02.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.03.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer grenseverdier (MRLer) for de aktive stoffene bromukonazol, karboxin, fenbutatinoksid, fenpyrazamin og pyridaben. Med unntak av fenbutatinoksid er disse stoffene godkjent som aktive stoffer i plantevernmidler i EU og Norge. For bromukonazol, karboxin fenpyrazamin og pyridaben skjer endringene på bakgrunn av at EFSA har revurdert alle grenseverdiene (MRLer) for disse stoffene jf. artikkel 12 i 396/2005. EFSA har også vurdert behov for endringer av restdefinisjoner for stoffene ved revurdering av MRLer (art.12) og EUs referanselaboratorier har blitt konsultert om bestemmelsesgrenser for stoffene for ulike produktgrupper.

For bromukonazol fastsettes noen MRLer som midlertidige fordi det ble vurdert at noe dokumentasjon knyttet til grenseverdiene manglet.

Restdefinisjonen endres for karboxin. EFSA har vurdert at noe dokumentasjon mangler for MRLer for alle produkter og de har vurdert at en risiko for forbruker ikke kan utelukkes. MRLer fastsettes for både vegetabilske og animalske produkter fastsettes derfor ved den relevante bestemmelsesgrensen (LOQ) for stoffet og som midlertidige MRLer grunnet manglende dokumentasjon.
For fenbutatinoksid hadde EFSA revurdert eksisterende MRLer etter artikkel 12, men fordi godkjenningen av stoffet ble trukket (forordning 486/2014) og alle nasjonale godkjenninger av stoffet i EU/EØS nå er trukket kan artikkel 17 i forordning 396/2005 her brukes som hjemmel for å fastsette alle MRLer for stoffet ved bestemmelsesgrensen (LOQ). EFSA anbefalte i dette tilfelle heller ikke å beholde eksisterende CODEX grenseverdier for stoffet fordi det mangler toksikologisk dokumentasjon for aktivt stoff og metabolitten di-hydroxy fenbutatin oxide. Risiko for forbruker kan ikke utelukkes for disse MRLene. MRLene for stoffet fastsettes nå så lavt som praktisk mulig ved bestemmelsesgrensen for stoffet (LOQ). MRL for stoffet oppføres i vedlegg V til forordning 396/2005.
Ved revurdering av MRLene for fenpyrazamin (artikkel 12) ble det anbefalt å beholde MRLer for flere produkter, men en MRL ble også anbefalt å fastsettes høyere. MRL for mandler ble fastsatt som en midlertidig MRL med frist på 2 år for å sende inn dokumentasjon.
For pyridaben ble noen MRLer fastsatt lavere, mens noen ble beholdt på nåværende nivå. EFSA vurderte at det manglet noe dokumentasjon for visse produkter, og disse ble beholdt som midlertidige MRLer fordi det ble vurdert at det ikke utgjør noen helserisiko for forbruker. MRLer for plommer, spisedruer, vindruer, solbær (sorte, rød og hvite), stikkelsbær (grønn, rød og gul) og søt paprika/paprika fastsettes ved bestemmelsesgrensen (LOQ) fordi det ikke er sendt inn dokumentasjon som støtter MRLer for disse produktene.
For produkter der det ikke er godkjent bruk av stoffet i EU/EØS og det samtidig ikke er fastsatt MRLer på bakgrunn av importtoleransesøknader og det heller ikke eksisterer CODEX MRLer for aktuelt stoff/produkt skal grenseverdiene (MRL) fastsettes ved bestemmelsesgrensen eller at standardgrenseverdien på 0,01 mg/kg får anvendelse i tråd med artikkel 18, ledd 1b av forordning 396/2005.
For å begrense konsekvenser knyttet til handelsproblemer med tredjestater samt problemer for landbruk og produksjon av mat og fôrvarer i EU gis det vanligvis overgangsordninger for produkter som har blitt produsert før nye MRLer trer i kraft i EU eller importert fra tredjestater før denne datoen. For MRLer som fastsettes lavere grunnet mulig helsefare for forbruker er det ikke mulig å gi overgangsordninger for produkter. 

Endringene i grenseverdier gjelder fra 13. august 2019. Utsatt ikrafttedelse er vanlig i forbindelse med revurdering av MRLer der det kan fastsettes lavere grenseverdier for å gi virksomheter i EU/EØS og tredjestater mulighet til å tilpasse seg endringene.
Endringene i grenseverdier MRL som følger av denne forordningen gjelder i EU fra 13 august 2019. Endringene vil gjelde i Norge enten fra samme dag dersom den fastsettes i Norge innen 13. august 2019 eller umiddelbart fra etter at den fastsettes i Norge om dette skjer etter 13. august 2019.

I artikkel 2 i denne forordningen gis en overgangsordning for produkter som allerede er på markedet som er produsert i EU/EØS innen 13. august 2019 eller importert til EU/EØS innen 13. August 2019 ved at gamle MRLer fortsatt vil gjelde for disse produktene.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues (SCPAFF-PR). 
Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;
• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.
Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.
Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=pesticide.residue.selection&language=EN

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/90
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32019R0090

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.01.2019
Frist returnering standardskjema: 12.02.2019
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.09.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 213/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 08.03.2019
Høringsfrist: 23.04.2019
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: