Tillegg til listen over enheter som er unntatt enkelte bestemmelser i SFTR

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/463 av 30. januar 2019 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365 med hensyn til listen over enheter som er unntatt

Commission delegated regulation (EU) 2019/463 of 30 January 2019 amending Regulation (EU) 2015/2365 of the European Parliament and of the Council with regard to the list of exempted entities

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.02.2019

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.02.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forordningen er vedtatt av EU-kommisjonen, og har trådt i kraft i EU.

Forordningen vil innlemmes i EØS-avtalen sammen med innlemmelsen av SFTR.

Sammendrag av innhold

Forordningen gir utfyllende regler til SFTR (Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365 av 25. november 2015 om åpenhet om verdipapirtransaksjoner og gjenbruk og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012). Rettsakten er relatert til at Storbritannia trer ut av EU og vil være relevant i tilfelle det ikke blir noen enighet om overgangsperiode mellom EU og Storbritannia.

Kommisjonsforordningen tilføyer sentralbanken og andre offentlige organer som har ansvar for eller deltar i forvaltningen av offentlig gjeld i Storbritannia på listen over enheter som er unntatt fra kravene om rapporteringsplikt i SFTR artikkel 4 og åpenhet om gjenbruk i SFTR artikkel 15. Kommisjonsforordningen får anvendelse i EU fra dagen Storbritannia trer ut av EU dersom det ikke blir noen enighet om overgangsperiode.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Før forordningen tas inn i EØS-avtalen, må det sikres resiprositet: dvs. at Norges Bank og relevante offentlige organer vil få unntak fra tilsvarende bestemmelser om rapporteringsplikt og åpenhet om gjenbruk i SFTR som vil gjelde i Storbritannia. Dette vil være avgjørende for at rettsakten skal være akseptabel for å tas inn i EØS-avtalen. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ikke vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

SU for kapitalbevegelser og finansielle tjenester vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel, forutsatt at Norges Bank og relevante offentlige organer får unntak fra bestemmelser som tilsvarer SFTR artikkel 4 og 15 som vil gjelde i Storbritannia.

Vurdering

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel. Merk imidlertid at Norges Bank og relevante offentlige organer må få unntak fra bestemmelser som tilsvarer artikkel 4 og 15 i SFTR som vil gjelde i Storbritannia.

Det vil være behov for tekniske tilpasninger for dato for ikrafttredelse i EØS-EFTA landene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2019)794
Rettsaktnr.: (EU) 2019/463
Basis rettsaktnr.: (EU) 2015/2365
Celexnr.: 32019R0463

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2018
Frist returnering standardskjema: 01.01.2019
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker