Unntak for Bank of England fra gjennomsiktighetskrav i MiFIR

Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 30.1.2019 om endring av delegert forordning (EU) 2017/1799 med hensyn til unntaket for Bank of England fra krav om gjennomsiktighet før og etter handel i forordning (EU) nr. 600/2014

Commission delegated regulation (EU) .../... of 30.1.2019 amending Delegated Regulation (EU) 2017/1799 as regards the exemption of the Bank of England from the pre- and post-trade transparency requirements in Regulation (EU) No 600/2014

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.02.2019

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.02.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forordningen er vedtatt av EU-kommisjonen, men har ikke trådt i kraft i EU. Europaparlamentet og Rådet har rett til å komme med innvendinger til forordningen før den trer i kraft. Forordningen vil innlemmes i EØS-avtalen sammen med innlemmelsen av MiFIR.

Sammendrag av innhold

Forordningen gir utfyllende regler til MiFIR (Europaparlaments- og rådforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012). Rettsakten er relatert til at Storbritannia trer ut av EU og vil være relevant i tilfelle det ikke blir noen enighet om overgangsperiode mellom EU og Storbritannia.

Kommisjonsforordningen tilføyer Bank of England på listen angitt i kommisjonsforordning (EU) 2017/1799 over sentralbanker som er unntatt fra kravene om gjennomsiktighet før og etter handel i MiFIR artikkel 1(6). Kommisjonsforordningen får anvendelse i EU fra dagen Storbritannia trer ut av EU dersom det ikke blir noen enighet om overgangsavtale.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil kun få anvendelse dersom Storbritannia trer ut av EU uten overgansgsavtale. Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.  Dersom inkorporasjon i norsk rett ikke blir gjennomført før en eventuell hard brexit, vil kommisjonsforordningen gjøres gjeldende i Norge på annen måte i denne overgangsperioden.

Før forordningen tas inn i EØS-avtalen, må det sikres resiprositet: dvs at Norges Bank vil få unntak fra tilsvarende bestemmelser om gjennomsiktighet som vil gjelde i Storbritannia. Dette vil være avgjørende for at rettsakten skal være akseptabel for å tas inn i EØS-avtalen. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ikke vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

SU for kapitalbevegelser og finansielle tjenester vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel, forutsatt at Norges Bank vil få unntak fra tilsvarende bestemmelser om gjennomsiktighet som vil gjelde i Storbritannia.

Vurdering

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel. Merk imidlertid at Norges Bank må få unntak fra tilsvarende bestemmelser om gjennomsiktighet som vil gjelde i Storbritannia.

Det vil være behov for tekniske tilpasninger for dato for ikrafttredelse i EØS-EFTA landene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2019)793
Basis rettsaktnr.: (EU) 2017/1799

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker