Unntak for Bank of England og United Kingdom Debt Management Office fra virkeområdet til MAR

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/461 av 30.1.2019 om endring av delegert forordning (EU) 2016/522 med hensyn til unntak for Bank of England og United Kingdom Debt Management Office fra virkeområdet for forordning (EU) nr. 596/2014

Commission delegated regulation (EU) 2019/461 of 30.1.2019 amending Delegated Regulation (EU) 2016/522 as regards the exemption of the Bankof England and the United Kingdom Debt Management Office from the scope of Regulation (EU) No 596/2014

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.02.2019

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.02.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Foordningen er vedtatt i EU, men ikke tatt inn i EØS-avtalen. Forordningen er speilet i norsk rett i påvente av innlemmelse i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Forordningen gir utfyllende regler til Markedsmisbruksforordningen (MAR) (forordning (EU) 596/2014). Rettsakten er relatert til at Storbritannia trer ut av EU og vil være relevant i tilfelle det ikke blir noen enighet om overgangsperiode mellom EU og Storbritannia.

Kommisjonsforordningen tilføyer Bank of England og the United Kingdom Debt Management Office på listen angitt i kommisjonsforordning (EU) 2016/522 over visse offentlige instanser og sentralbanker som er unntatt fra virkeområdet til MAR. Kommisjonsforordningen får anvendelse i EU fra dagen Storbritannia trer ut av EU dersom det ikke blir noen enighet om overgangsperiode.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Forordningen er speilet i norsk rett i påvente av innlemmelse i EØS-avtalen. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ikke vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

SU for kapitalbevegelser og finansielle tjenester vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel, forutsatt at relevante offentlige instanser og Norges Bank får unntak fra bestemmelser som tilsvarer MAR som vil gjelde i Storbritannia.

Vurdering

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel. Det vil være behov for tekniske tilpasninger for dato for ikrafttredelse i EØS-EFTA landene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2019)792
Rettsaktnr.: 2019/461
Basis rettsaktnr.: (EU) 2016/522
Celexnr.: 32019R0461

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema: 01.01.2019
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Til diskusjon
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker