Utfyllende regler til MiFIR om handelsplikten i visse derivater

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2417 av 17. november 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for handelsplikten i visse derivater

Commission delegated regulation (EU) 2017/2417 of 17 November 2017 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments with regard to regulatory technical standards on the trading obligation for certain derivatives

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.02.2019

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forordningen er vedtatt av EU-kommisjonen og trådte i kraft i EU 23.12.17. Forordningen vil innlemmes i EØS-avtalen sammen med innlemmelsen av MiFIR.

Sammendrag av innhold

Forordningen gir utfyllende regler til MiFIR (Europaparlaments- og rådforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av fororning (EU) nr. 648/2012).

Kommisjonsforordningen angir visse derivater som handelsplikten i artikkel 28 i MiFIR skal gjelde for.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ikke økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

SU for kapitalbevegelser og finansielle tjenester vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Det vil være behov for tekniske tilpasninger for dato for ikrafttedelse i EØS-EFTA landene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2017/2417
Basis rettsaktnr.: (EU) 600/2014
Celexnr.: 32017R2417

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2019
Frist returnering standardskjema: 01.01.2019
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker