EØS-notatbasen

Vet - beskyttelse MKS Libya og Marokko

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/242 av 7. februar 2019 om endring av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/675 som angår forebyggende tiltak mot innførsel til Unionen af munn- og klauvsjukevirus fra Algeri, Libya, Marokko og Tunesia

Commission Implementing Decision (EU) 2019/242 of 7 February 2019 amending Implementing Decision (EU) 2017/675 with regards to measures preventing the introduction into the Union of the foot-and-mouth disease virus from Algeria, Libya, Morocco and Tunisia

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 12.02.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Rettsakten er gjennomført ved endring av forskrift 14. november 2014 nr. 1396 om særskilte beskyttelsestiltak mot spredning av munn- og klovsyke til EØS-området den 11. februar 2019.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer beslutning (EU) nr. 2017/675. Beslutningen ble vedtatt etter utbrudd av munn- og klauvsjuke i Algerie og fastsetter tiltak for å forebygge innførsel av sykdommen til EU. Tiltakene omfatter krav om rengjøring og desinfeksjon av kjøretøy/fartøy som brukes til transport av dyr fra Algerie til EU, enten direkte eller via Marokko eller Tunisia. Endringen er at de samme tiltakene gjøres gjeldende overfor Libya og Marokko etter utbrudd i disse landene også. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever gjennomføring i forskrift 14. november 2014 nr. 1396 om særskilte beskyttelsestiltak mot spredning av munn- og klovsyke til EØS-området. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

De fleste reglene i rettsakten gjelder for den første EØS-staten transportmiddelet kommer til. Norge er EØS-yttergrense både på land mot Russland og mot sjø. Trolig er det lite transport av levende dyr og fôr mellom EØS og de berørte landene hvor Norge er den første EØS-staten transportmiddelet kommer til. Rettsakten antas dermed å ha begrenset praktisk betydning i Norge. Den får neppe administrative eller økonomiske konsekvenser for noen her i landet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2019/242
Celexnr.: 32019D0242

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 11.02.2019
Dato for faktisk gjennomføring: 12.02.2019
Dato varsling til ESA om gjennomføring: