Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/221 av 6. februar 2019 om endring av forordning (EF) nr. 785/2007, (EF) nr. 379/2009, (EF) nr. 1087/2009, (EU) nr. 9/2010, (EU) nr. 337/2011 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 389/2011, (EU) nr. 528/2011, (EU) nr. 840/2012, (EU) nr. 1021/2012, (EU) 2016/899, (EU) 2016/997, (EU) 2017/440 og (EU) 2017/896 med hensyn til navnet på innehaveren av godkjenningen og representanten til innehaveren av godkjenningen av visse tilsetningsstoffe

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/221 of 6 February 2019 amending Regulations (EC) No 785/2007, (EC) No 379/2009, (EC) No 1087/2009, (EU) No 9/2010, (EU) No 337/2011 and Implementing Regulations (EU) No 389/2011, (EU) No 528/2011, (EU) No 840/2012, (EU) No 1021/2012, (EU) 2016/899, (EU) 2016/997, (EU) 2017/440 and (EU) 2017/896 as regards the name of the holder of the authorisation and the representative of the holder of the authorisation for certain feed additives

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.01.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.02.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

I følge forordning (Eu) nr. 1831/2003 art. 4 må den som søker en godkjenning være etablert i EU, eller ha en representant i EU. I forbindelse med Brexit er det en rekke tilsetningsstoffer hvor innehaver av godkjenningen er fra Storbritania. Innehaver av godkjenningene må derfor endres til en innehaver etablert i EU. Danisco Animal Nutrition legal entity Danisco (UK) Ltd, er innehaver av en rekke godkjenninger som nå endres til Genencor International B.V. Genencor International B.V. vil da representere Danisco Animal Nutrition legal entity Danisco (UK) Ltd i EU.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/221
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019R0221

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.01.2019
Frist returnering standardskjema: 22.02.2019
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 30.01.2019
Høringsfrist: 30.03.2019
Frist for gjennomføring:

Lenker