EØS-notatbasen

Gjennomføring av EVR

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1614 av 25. oktober 2018 om spesifikasjoner for kjøretøyregistrene angitt i artikkel 47 i Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/797 og om endring og oppheving av kommisjonsbeslutning 2007/756/EF

Commission implementing decision (EU) 2018/1614 of 25 October 2018 laying down specifications for the vehicle registers referred to in Article 47 of Directive (EU) 2016/797 of the European Parliament and of the Council and amending and repealing Commission Decision 2007/756/EC

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.01.2019

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.03.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1614 av 25. oktober 2018 om spesifikasjoner for kjøretøyregistrene angitt i artikkel 47 i Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/797 og om endring og oppheving av kommisjonsbeslutning 2007/756/EF (kommisjonsbeslutningen) angir spesifikasjonene for Det europeiske kjøretøysregisteret (EVR) som angitt i det nye samtrafikkdirektivet. Dette skal være et sentralt register for alle kjøretøy i Europa, og sikre at alle kjøretøy er registrert på samme måte i EU. Opprettelsen av EVR er del av gjennomføringen av EUs fjerde jernbanepakke. Den europeiske unions jernbanebyrå (ERA) vil være ansvarlig for å etablere registeret, og det skal være operativt fra 16. juni 2021. Registeret skal være tilgjengelig via nettleser.  

Det er allerede opprettet nasjonale kjøretøyregistre i medhold av det tidligere samtrafikkdirektivet, se kommisjonsbeslutning 2007/756/EF. Opprettelsen av et felles europeisk kjøretøyregister skal gjøre at det blir enklere for virksomhetene ved at de kan forholde seg til ett register i stedet for registre i de enkelte EØS-statene. Det fremgår av ERAs kostnyttevurderinger at et felleseuropeisk kjøretøyregister vil kunne gi betydelige fordeler sammenlignet med dagens situasjon med nasjonale kjøretøyregistere. 

For Norge er det Statens jernbanetilsyn som fører det nasjonale kjøretøyregisteret. Det norske registeret er allerede satt opp slik at overføring av eksisterende data til det europeiske registeret er forventet å være uproblematisk. Det vil være ERA i samarbeid med tilsynet som vil gjennomføre dataoverføringen i praksis.

Merknader

Rettslige konsekvenser

En eventuell nasjonal gjennomføring av kommisjonsbeslutningen vil kunne skje gjennom forskrift som fastsettes av Statens jernbanetilsyn innenfor eksisterende hjemler i jernbaneloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen anses ikke å ha negative økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for private. Eventuelle utgifter for Statens jernbanetilsyn i forbindelse med overføring til EVR vil kunne dekkes innenfor gjeldende budsjettrammer.

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen har vært på høring til jernbanevirksomhetene. Ingen hadde merknader.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel for Norge. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2018/1614
Basis rettsaktnr.: 2016/797
Celexnr.: 32018D1614

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.11.2018
Frist returnering standardskjema: 26.02.2019
Dato returnert standardskjema: 04.03.2019
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 18.12.2018
Høringsfrist: 21.01.2019
Frist for gjennomføring: 16.06.2019