Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Godkjenning av frirullingsfunksjon for biler for reduksjon av CO2-utslipp

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2079 av 19. desember 2018 om godkjenning av frirullingsfunksjonen som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009

Commission Implementing Decision (EU) 2018/2079 of 19 December 2018 on the approval of the engine idle coasting function as an innovative technology for reducing CO2 emissions from passenger cars pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.01.2019

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Beslutningen ble vedtatt i Brussel 19. desember 2018 og trådte i kraft i EU 8. januar 2019.

Beslutningen vil bli tatt inn i EØS-avtalen, men det er ikke behov for nasjonal høring. 

Kommisjonsbeslutningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte den 8. mai 2019, beslutning nr. 133/2019. Endringsforskrift ble vedtatt 13. mai 2019, og Form 1 ble sendt ESA samme dag. 

Sammendrag av innhold

Ved gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 har EU-kommisjonen fastsatt prosedyrer for søknad, vurdering, godkjenning og sertifisering av innovative miljøteknologier i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 artikkel 12 om miljøinnovasjoner (eco-innovations). Det er i tillegg laget utfyllende retningslinjer for hvordan produsenter skal gå frem for å søke om en ny teknologi som innovativ (https://circabc.europa.eu/sd/a/bbf05038-a907-4298-83ee-3d6cce3b4231/Technical%20Guidelines%20October%202015.pdf). Godkjente miljøinnovasjoner er teknologi som ikke omfattes av den standardiserte testsyklusen for måling av CO2-utslipp fra et kjøretøy, og CO2-reduksjoner som følge av teknologien vil dermed ikke bli fanget opp i testen. For å motivere til miljøinnovasjon, kan en fabrikant bli kreditert inntil 7 g CO2/km per år for sin kjøretøyflåte hvis kjøretøyene er utstyrt med godkjent miljøinnovasjon.

Målsetningen med forordning 443/2009 er å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren og forordningen setter spesifikke CO2-utslippsmål for bilfabrikantene. Reduksjon i CO2-utslipp som oppnås ved bruk av en godkjent miljøinnovasjon etter artikkel 12, kan bli kreditert fabrikanter ved beregning av fabrikantenes gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp etter nærmere fastsatter regler. Opplysninger vedrørende miljøinnovasjoner skal fremgå av typegodkjenningsdokumentasjonen og av kjøretøyets samsvarssertifikat (CoC)

Kommisjonsbeslutning (EU) 2018/2079

Fabrikantene Audi AG, BMW AG, FCA Italy S.p.A., Ford Motor Company, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, JLR Jaguar Land Rover LTD, Opel Automobile GmbH, PSA Peugeot Citroën, Groupe Renault, Robert Bosch GmbH, Toyota Motor Europe NV/SA, Volvo Cars Corporation og Volkswagen AG (søkere) sendte den 21. mars 2018 en felles søknad om godkjenning av frihjulsfunksjon med motoren på tomgangskjøring som en miljøinnovasjon. 

Kommisjonen viser til erfaringene med godkjenning av PORCHES AG`S godkjenning av friløpsfunksjon, samt denne felles søknaden. Kommisjonen vurderer at det på tilfredsstillende måte er påvist at frihjulsteknologien oppfyller kravene i artikkel 12 i forordning 443/2009 ved at den reduserer CO2/km med minst 1 g.

Kommisjonen sier videre at det ved godkjenning av kjøretøy hvor det er montert frihjulsfunksjon, hvor hensikten er å redusere CO2, skal det fremlegges en testrapport fra en teknisk prøveinstans om at CO2-reduksjonen faktisk er oppfylt (jf. artikkel 9 i forordning (EU) nr. 725/2011).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Beslutningen implementeres i forskrift 28. desember 2018 nr. 2247 om krav til CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler, som trådte i kraft 1. januar 2019.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringen antas ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere beslutningen i norsk regelverk. Beslutningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Siden beslutningen følger EFTA's hurtigprosedyre, forelegges den ikke noe Spesialutvalg for klarering. 

Vurdering

Vegdirektoratet vurderer beslutningen som relevant og akseptabel for Norge.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Statens vegvesen sitt datasystem for typegodkjenninger/Autosys er tilrettelagt for å motta informasjon om innovativ miljøteknologi og CO2-besparelser.

Vegdirektoratet rapporterer årlig til EU-kommisjonen informasjon om tekniske data for nyregistreringer i Norge i henhold til forordning 443/2009 og tilhørende rettsakter.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/2079
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018D2079

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.01.2019
Frist returnering standardskjema: 14.02.2019
Dato returnert standardskjema: 14.02.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.05.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 133/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen