Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Godkjenning ny mat - endring spesifikasjoner lipidekstrakt fra Antarktisk krill

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/108 av 24. januar 2019 som godkjenner endring av spesifikasjonene til ny mat-ingrediensen lipidekstrakt fra Antarktisk krill (Euphasia superba) etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/108 of 24 January 2019 authorising the change of specifications of the novel food ingredient lipid extract from Antarctic Krill (Euphasia superba) under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.01.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.01.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten godkjenner endring av spesifikasjonene for Antarktisk krillolje fra Euphasia superba i unionslisten over ny mat. 

Antarktisk krillolje fra Euphasia superba er tidligere godkjent som ny mat (kommisjonsbeslutning (EU) 2009/752), og inngår nå i unionslisten over ny mat, som ble fastsatt ved forordning (EU) 2017/2470, og trådte i kraft 19. januar 2018.

I den første godkjenningen ble maksimumsnivået for fosfolipider satt til 50% i spesifikasjonen. I en annen godkjenning av Antarktisk krillolje rik på fosfolipider etter artikkel 4.2 i den gamle forordningen, ble minimumsnivået satt til 60%. De to godkjente produktene har samme bruksbetingelser basert på maks.nivået av DHA og EPA. De har midlertid forskjellig innhold av fosfolipider (hhv. 35-50% og min. 60%), og området 50-60% er ikke omfattet. 

Forordningen endrer spesifikasjonen for fosfolipider i Antarktisk krillolje fra Euphasia superba til ≥ 35% to < 60%.

EFSA er ikke bedt om en vurdering i denne saken, ettersom det allerede er vurdert at nivåer over 60% og under 50% er helsemessig trygt.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser utkastet til rettsakt som EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2019/108
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32019R0108

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.12.2018
Frist returnering standardskjema: 25.01.2019
Dato returnert standardskjema: 24.01.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.05.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 114/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 04.02.2019
Høringsfrist: 04.03.2019
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen