Kommisjonsbeslutning om bruk av IMI i europeisk personvernsamarbeid

Kommisjonsbeslutning (EU) 2018/743 16. mai 2018 om et pilotprosjekt for å implementere bestemmelsene om administrativt samarbeid nedfelt i Europaparlamentet og Rådets forordning (EU) 2016/679 gjennom bruk av informasjonssystemet for det indre marked

Commission Implementing Decision (EU) 2018/743 of 16 May 2018 on a pilot project to implement the administrativ cooperation provisions set out in the regulation (EU) 2016/679 of the parliament and of the Council by means of the Internal Market Information System

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.01.2019

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kommunal- og distriktsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 16. mai 2018, og trådte i kraft 25. mai 2018. 

Det norske Datatilsynet er gitt tilgang til og bruker IMI i sitt daglige arbeid.

Sammendrag av innhold

Informasjonssystemet for det indre marked, heretter omtalt som IMI, er etablert med hjemmel i forordning (EU) 1024/2012. Nærings- og fiskeridepartementet er ansvarlig for gjennomføring av IMI-forordningen i norsk rett. IMI er et informasjonsutvekslingsystem utviklet av Kommisjonen i samarbeid med medlemsstatene for å lette den praktiske gjennomføringen av grenseoverskridende informasjonsutveksling og gjensidig bistand.

Forordning (EU) 2016/679 (personvernforordningen) inneholder regler om behandling og utveksling av personopplysninger. Forordningen inneholder bestemmelser om samarbeid mellom europeiske personvernmyndigheter, Det europeiske personvernrådet (EDPB) og Kommisjonen. IMI kan være et hensiktsmessig verktøy for å gjennomføre personvernforordningens bestemmelser om samarbeid, og legge til rette for effektiv informasjonshåndtering. Det er derfor besluttet at det skal gjennomføres et pilotprosjekt som omtalt i forordning (EU) 1024/2012 art. 4. Det følger av kommisjonsbeslutningen at i de tilfellene der medlemsstatene har utpekt en tilsynsmyndighet som skal fungere som felles kontaktpunkt (se f.eks. personvernforordningen art. 51 nr. 3), skal denne tilsynsmyndigheten også være kompetent myndighet til å delta i pilotprosjektet. For å sikre ensartet anvendelse av personvernforordningens samarbeidsmekanismer, bør IMI legge til rette for lagring og gjenbruk av informasjon i saker som behandles etter personvernforordningen art. 56 og 60 til 66. IMI skal dessuten legge til rette en funksjon som gjør det mulig for EDPB å dele informasjon i samsvar med personvernforordningen art. 70 nr. 1 bokstav d-k, m og x i den hensikt å sikre ensartet og tidsriktig behandling av saker.

I samsvar med forordning (EU) 1024/2012 art. 4 nr. 2 skal Kommisjonen sende en evaluering av pilotprosjektet til Europaparlamentet og Rådet innen en fastsatt frist. i kommisjonsbeslutning 2018/743 er denne fristen satt til 31. desember 2021. Kommisjonsbeslutningen fikk anvendelse i EU samme dag som personvernforordningen tok til å gjelde, 25. mai 2018.

Rettsakten er under vurdering i spesialutvalget for kommunikasjoner, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Beslutningen har ingen rettslige konsekvenser for Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Datatilsynet er knyttet til og bruker IMI i all sin informasjonsutveksling knyttet til behandling av saker etter personvernforordningen art. 56, 60-66 og 70. Det er ingen direkte økonomiske kostnader knyttet til bruk av systemet. For Datatilsynet har bruk av systemet den konsekvens at alle dokumenter som skal lastes opp i portalen må oversettes til engelsk. Dette er likevel ikke en direkte konsekvens av bruk av IMI, men en konsekvens av personvernforordningens samarbeidsmekanisme.

Sakkyndige instansers merknader

Datatilsynet har opplyst at IMI er et helt nødvendig verktøy for deres deltakelse i det europeiske personvernsamarbeidet og behandling av saker etter personvernforordningens samarbeidsmekanisme.

rettsakten vil bli behandlet på møtet i SU kommunikasjoner 14. februar 2019.

Vurdering

Bruk av IMI vurderes som helt avgjørende for Datatilsynets deltakelse i de samarbeidsmekanismene personvernforordningen legger opp til.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2018/743
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018D0743

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.05.2018
Frist returnering standardskjema: 14.09.2018
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker