Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kommisjonsbeslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger i Japan

Kommisjonsbeslutning av 23.01.2019 med hjemmel i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 om tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger i Japan etter lov om beskyttelse av personopplysninger

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 23.1.2019 pursuant to Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the adequate protection of personal data by Japan under the Act on the Protection of Personal Information

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.01.2019

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 23.januar 2019.

Rettsakten følger hurtigprosedyren og har derfor ikke vært behandlet i Spesialutvalget for kommunikasjoner.

Sammendrag av innhold

Beslutningen fastsetter at Japan, under de bestemmelser og forsikringer som gis i beslutningen, sikrer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger, jf. personvernforordningen artikkel 45. Dette innebærer at personopplysninger etter beslutningen kan flyte fritt mellom EU/EØS og Japan uten ytterligere godkjenning eller krav til overføringen. Beslutningen fastsetter i fortalen punkt (5) at EØS-landene er omfattet av reglene.

Kommisjonen konkluderer med at Japan, gitt de betingelser som følger av beslutningen, sikrer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger. Kommisjonen vurderer at Japan har et godt beskyttelsesnivå, men likevel slik at det er nødvendig med noen tillegg. Betingelsene fastsettes i vedlegg til beslutningen - vedlegg 1. med supplerende regler(tilleggsregler) og bilag 2 med redegjørelser fra japanske myndigheter om adgang til opplysninger. Tilleggsreglene skal sørge for samsvar med det japanske personvernsystemet. Tilleggsgarantiene vil for eksempel styrke vern av sensitive data, utøvelse av individuelle rettigheter og vilkårene for å overføre personopplysninger videre fra Japan til et annet tredjeland. Disse tilleggsreglene vil være bindende for japanske selskaper som mottar data fra EU og kan håndheves av den japanske uavhengige tilsynsmyndigheten (PPC) og domstolene. Den japanske regjeringen har også gitt forsikringer til Kommisjonen om sikkerhetstiltak vedrørende japanske myndigheters adgang til strafferettshåndhevelse og nasjonale sikkerhetsformål, slik at enhver slik bruk av personopplysninger vil være begrenset til det som er nødvendig og forholdsmessig og underlagt uavhengig tilsyn og effektive rettsmekanismer. Beslutningen sikrer også en klagemekanisme for å undersøke og behandle klager fra europeere over japanske myndigheters tilgang til deres personopplysninger. Denne nye mekanismen vil bli administrert og overvåket av den japanske uavhengige tilsynsmyndigheten.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Beslutningen krever ingen endringer i norsk regelverk.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommisjonsbeslutningen om fastsettelse av tilstrekkelig beskyttelsesnivå legger til rette for enklere handel og fri flyt av data mellom Japan og Norge. Norske selskaper antas å få nytte av beslutningen på linje med EU-landene. Beslutningen bidrar også til like forretningsvilkår ved at reglene samsvarer i Japan og EU/EØS-landene. Det vurderes derfor som svært viktig for norske næringsinteresser at Norge gjennomfører beslutningen.

Sakkyndige instansers merknader

Beslutningen følger hurtigprosedyren.

Vurdering

Kommisjonsbeslutningen om fastsettelse av tilstrekkelig beskyttelsesnivå legger til rette for enklere handel og fri flyt av data mellom Japan og Norge. Norske selskaper antas å få nytte av beslutningen på linje med EU-landene. Beslutningen bidrar også til like forretningsvilkår ved at reglene samsvarer i Japan og EU/EØS-landene. Det vurderes derfor som svært viktig for norske næringsinteresser at Norge gjennomfører beslutningen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2019)419
Rettsaktnr.: (EU) 2019/419
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019D0419

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.05.2019
Frist returnering standardskjema: 21.05.2019
Dato returnert standardskjema: 08.05.2019
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen