Likeverdighetsbeslutning etter EMIR om sentrale motparter i Storbritannia

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2031 av 19. desember 2018 om fastsettelse av, for en begrenset periode, at det regulatoriske rammeverket som gjelder sentrale motparter i Det forente kongdømmet av Storbritannia og Nord-Irland, er likeverdig, i samsvar med parlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2018/2031 of 19 December 2018 determining, for a limited period of time, that the regulatory framework applicable to central counterparties in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is equivalent, in accordance with Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.01.2019

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.02.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Beslutningen er fattet av EU-kommisjonen 19. desember 2018. Den er ikke inntatt i EØS-avtalen ennå.

Sammendrag av innhold

Beslutning er fattet av EU-kommisjonen på bakgrunn av Storbritannias uttreden av EU (Brexit) og innebærer at reglene som gjelder for sentrale motparter i Storbritannia, anses likeverdige dem som gjelder i EU, det vil si EMIR med tilhørende kommisjonsfordninger.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av likeverdighetsbeslutningen i norsk rett vil blir gjort i forskrift med hjemmel i verdipapirhandelloven. Beslutningen vil kun gjelde dersom Storbritannia går ut av EU uen en overgangsordning.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Beslutningen vil ikke ha nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Beslutningen anses EØS-relevant og er akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/2031
Basis rettsaktnr.: 648/2012
Celexnr.: 32018D2031

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.12.2018
Frist returnering standardskjema: 10.01.2019
Dato returnert standardskjema: 10.01.2019
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker