Endr. av forordning 669/2009 - 2. halvår 2019

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1249 av 22. juli 2019 om endring av forordning (EF) nr. 669/2009 som implementerer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 når det gjelder mer intensiv offentlig kontroll ved import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1249 of 22 July 2019 amending Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 23.07.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.08.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt av EU-kommisjonen 22. juli 2019, med ikrafttredelse 26. juli 2019.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 om mer intensiv offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse. Vedlegg I inneholder en opplisting av hvilke produkter fra angitte tredjestater som skal være gjenstand for den utvidede kontrollen, og hvilken frekvens det skal være på kontrollen.

Forordning (EU) 2019/1249 trer i kraft 26. juli 2019 og gjør følgende endringer til grunnrettsaktens vedlegg I:

Inn på listen:
- neper tilbredt/konservert i saltlake/sitronsyre fra Libanon (Rhodamine B - næringsmidler), tas inn på listen med en kontrollfrekvens på 50 %, på grunn av flere funn i løpet av det siste året
- neper tilbredt/konservert i saltlake/sitronsyre fra Syria (Rhodamine B - næringsmidler), tas inn på listen med en kontrollfrekvens på 50 %, på grunn av flere funn i løpet av det siste året
- jackfrukt fra Malaysia (plantevernmidler - næringsmidler), tas inn på listen med en kontrollfrekvens på 20 %, på grunn av flere funn i løpet av det siste året
- aprikoskjerner fra Tyrkia (cyanid - næringsmidler), tas inn på listen med en kontrollfrekvens på 50 %, på grunn av flere funn i løpet av det siste året
- jordnøtter (peanøtter) og avledede produkter fra USA (aflatoksiner - næringsmidler og fôrvarer), tas inn på listen med en kontrollfrekvens på 10 %, på grunn av flere funn i løpet av det siste året.

Ut av listen i 669/2009 vedlegg I:
- Ingen endring.

Andre endringer:
- te fra Kina (plantevernmidler - næringsmidler), får en økt kontrollfrekvens fra 10 % til 20 % på grunn av en forverring det siste året
- gojibær fra Kina (plantevernmidler - næringsmidler), får en økt kontrollfrekvens fra 10 % til 20 % på grunn av en forverring det siste året
- langbønner fra Den dominikanske republikk (plantevernmidler - næringsmidler), får en økt kontrollfrekvens fra 20 % til 50 % på grunn av en forverring det siste året
- pepperfrukter (søte og annet) fra Den dominikanske republikk (plantevernmidler - næringsmidler), får en økt kontrollfrekvens fra 20 % til 50 % på grunn av en forverring det siste året
- aprikoser fra Tyrkia (sulfitter - næringsmidler), får en redusert kontrollfrekvens fra 20 % til 10 %) på grunn av en forbedring det siste året
- vannmelonfrø og avledede produkter fra Sierra Leone (aflatoksiner - næringsmidler) endres et varenummer for å sikre at man treffe de produktene man knytter en risiko til
- gojibær fra Kina skal også undersøkes for nikotin.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De siste årene har det ikke vært registret noen direkteimport av jackfrukt fra Malaysia, neper fra Syria, aprikoskjerner fra Tyrkia og vannmelonfrø fra Sierra Leone. Hvis næringen ønsker å importere dette produktet direkte til Norge vil de måtte dekke kostnadene med grensekontrollen (dokumentkontroll og fysisk kontroll av varene). For Mattilsynet vil dette kunne innebære økt arbeidsbelastning ved grensekontrollstasjonene i forbindelse med gjennomføringen av nevnte kontroll.

Når det gjelder jordnøtter fra USA fordeler direkteimporten for de siste årene seg slik: 2017 - 3816 tonn, fordelt på 167 forsendelser og fire importører, 2018 - 2944 tonn, fordelt på 110 forsendelser og fire importører, 2019 (hittil i år) - 1271,5 tonn, fordelt på 50 forsendelser og fire importører.
Direkteimporten av neper fra Libanon fordeler seg slik: 2017 - 2 tonn, fordelt på 2 forsendelser og en importør, 2018 - 1,7 tonn, fordelt på en forsendelse og en importør, 2019 (hittil i år) - ingen direkteimport.

Oppføringen av disse produktene på 669-listen vil medføre økte kostander for importørene av disse produktene i forbindelse med kontrollen som nå skal gjennomføres. Denne oppføringen vil også kunne medføre økt arbeidsbelastning på Mattilsynet gjennom økt kontrollaktivitet.

Direkteimporten av produktene som får en økning i kontrollfrekvens viser at næringen vil kunne få en økt kostnaden med flere kontroller, som igjen vil medføre et merarbeid for Mattilsynet. Tallene for te fra Kina er 4,4 tonn i 2017 fordelt på 27 forsendelser, 3,4 tonn i 2018 fordelt på 22 forsendelser og 2,3 tonn fordelt på 17 forsendelser. For gojibær fra Kina er direkteimporten for hittil i 2019 på en forsendelse på 144 kg. Det er ikke registrert noen direkteimport av produktene dra Den dominikanske republikk.

Reduseringen av kontrollfrekvensen på aprikoser fra Tyrkia vil gi næringen en besparelse, ved at det vil være færre fysiske kontroller, som igjen vil spare Mattilsynet for noe kontrollarbeid. Tallene for direkteimporten fordeler seg slik: 2017 - 250 tonn, fordelt på 43 forsendelser, 2018 - 146 tonn, fordelt på 39 forsendelser, 2019 (hittil i år) - 71 tonn, fordelt på 13 forsendelser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten endrer opplistingen i vedlegg I til 669/2009. Innføringen av neper tilbredt/konservert i saltlake/sitronsyre fra Libanon og Syria, jackfrukt fra Malaysia, aprikoskjerner fra Tyrkia og jordnøtter (peanøtter) og avledede produkter fra USA fremstår som fornuftig sett i forhold til vurderingen av risiko knyttet til disse produktene.

Videre er økningen av kontrollfrekvensen for te og gojibær fra Kina og langbønner og pepperfrukter fra Den dominikanske republikk fornuftig sett i forhold til risikoen ved produktene. Tilsvarende gjelder for reduksjonen av kontrollfrekvensen for aprikoser fra Tyrkia.

Justeringen av produktbeskrivelsen for vannmelonfrø fra Sierra Leone og hva som det skal undersøkes for i gojibærene fra Kina er fornuftig for å fange opp alle elementer som kan utgjør en risiko.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2019/1249
Celexnr.: 32019R1249

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.07.2019
Dato for faktisk gjennomføring: 26.07.2019
Dato varsling til ESA om gjennomføring: