Forlengelse av importforbudet mot tørkede bønner fra Nigeria - juli 2019

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1256 av 23. juli 2019 om endring av kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/943 om strakstiltak som suspenderer importen av tørkede bønner fra Nigeria, vedrørende forlengelse av gyldighetsperioden

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1256 of 23 July 2019 amending Implementing Regulation (EU) 2015/943 on emergency measures suspending imports of dried beans from Nigeria, as regards extending its period of application

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 24.07.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.08.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt av Kommisjonen 23. juli 2019, med ikrafttredelse 25. juli 2019.

Sammendrag av innhold

Grunnrettsakten, forordning (EU) 2015/943, fastsatte et importforbud rettet mot tørkede bønner fra Nigeria. Dette produktet var listet i vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 om utvidet kontroll av ikke-animalske risikoprodukter. Ettersom dette produktet hadde vært på 669-listen i flere år uten tegn til forbedring med hensyn til pesticider, besluttet kommisjonen å innføre et importforbud for dette produktet i påvente på at myndighetene i Nigeria fikk på plass gode kontrollrutiner. Kravene om importforbud gjaldt i utgangpunktet frem til 30. juni 2016. Rettsakten ble forlenget av forordning (EU) 2016/874 med tre år til 30. juni 2019.

Rettsakten 2019/1256 forlenger importforbudet med ytterligere tre år, frem til 30. juni 2022. Forlengelsen av importforbudet er begrunnet i at myndighetene i Nigeria fortsatt ikke har klart å få på plass gode kontrollrutiner som skal sikre trygge varer. Rettsakten er fortsatt begrunnet i behovet for å sikre trygge matvarer og folkehelsen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten er gjennomført i norsk rett som en endring til forskrift 19. juni 2015 nr. 714 om forbud mot import av tørkede bønner fra Nigeria.

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vurderes ikke til å medføre en endring i kostnadene for Mattilsynet i forbindelse med importforbudet knyttet til dette produktet. Det er ikke registrert noen direkteimport av tørkede bønner fra Nigeria til Norge de siste årene, på noen av varenumrene. Det vurderes også at heller ikke næringen vil påvirkes nevneverdig av forlengelsen eller utvidelsen av dette importforbudet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten forlenger et importforbud rettet mot tørkede bønner fra Nigeria, med varenummer 07.13.3500, 07.13.3900 og 07.13.9000, som er beregnet på konsum (næringsmidler). Rettsakten hadde sin bakgrunn i at produktet hadde vært lenge på listen i 669/2009 (om utvidet grensekontroll) uten at man har sett spor av forbedring i forhold til funn av pesticider i dette produktet.

Importforbudet var ment å gjelde frem til 30. juni 2016, med mulighet for forlengelse hvis myndighetene i Nigeria ikke klarer å få på plass et eget kontrollregime som kan sikre at produktene som eksporteres derfra er trygge. Ettersom myndighetene ikke har klart dette per tid ble importforbudet forlenget med 3 år, til 30. juli 2019, og nå ytterligere tre år til 30. juni 2022.

Mattilsynet vurderer at dette produktet kan utgjøre en betydelig risiko for folkehelsen og at forlengelsen og utvidelsen av importforbudet hensiktsmessig og velbegrunnet. Norge har som nevnt ikke hatt noen direkteimport av disse produktene de siste årene og Mattilsynet vurderer at forlengelsen og utvidelsen av importforbudet heller ikke vil medføre en ekstrabelastning på grensekontrollen eller næringen generelt.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2019/1256
Celexnr.: 32019R1256

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 25.07.2019
Dato for faktisk gjennomføring: 24.07.2019
Dato varsling til ESA om gjennomføring: