Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1290 av 31. juli 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 338/2018 med hensyn til laveste innhold av preparatet av 6-fytase framstilt av Aspergillus niger (DSM 25770) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger eller livkyllinger (innehaver av godkjenningen: BASF SE)

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1290 of 31 July 2019 amending Implementing Regulation (EU) No 338/2018 as regards the minimum content of a preparation of 6-phytase, produced by Aspergillus niger (DSM 25770) as a feed additive for chickens for fattening or reared for laying (holder of authorisation BASF SE)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.07.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.08.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder endret godkjenning av 6-fytase produsert ved hjelp av en genmodifisert stamme av Aspergillus niger (DSM 25770) som fôrtilsetningsstoff (kategori: avlteknisk tilsetningsstoff; funksjonell gruppe; fordøyelsesforbedrende midler), for oppfôringskylling og livkylling. Fytase gjør det lettere for dyret å fordøye fosfor som er i fôret. Bakteriestammen møter EFSA sine QPS kriterier (ikke gentoksisk og ikke resistent mot antibiotika). Det er ikke funnet rester av levende celler eller rekombinant DNA. Preparatet ble i forordning (EU) nr. 2018/338 godkjent med et minsteinnhold på 750 FTU/kg, og minsteinnholdet er nå søkt endret til 125 FTU/kg. EFSA vurderer preparatet å ha effekt med det reduserte minsteinnholdet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/1290
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019R1290

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.07.2019
Frist returnering standardskjema: 30.08.2019
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.09.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 252/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 05.07.2019
Høringsfrist: 19.08.2019
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen