Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1324 av 5. august 2019 om godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase tilvirket av Bacillus subtilis LMG S-27588 som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger eller livkyllinger, oppfôringskalkuner eller livkalkuner, mindre utbredte fjørfearter til oppfôring, avl og verping, avvent smågris, slaktegris og mindre utbredte grisearter (innehaver av godkjenningen: Puratos)

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1324 of 5 August 2019 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Bacillus subtilis LMG S-27588 as a feed additive for chickens for fattening or reared for laying, turkeys for fattening or reared for breeding, minor poultry species for fattening or reared for laying or for breeding, weaned piglets, pigs for fattening and minor porcine species (holder of authorisation Puratos)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.07.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.10.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsaken gjelder godkjenning av et preparat av enzymet endo-1,4-beta-xylanase produsert ved hjelp av genmodifisert stamme av Bacillus subtilis (LMG S-27588) fôrtilsetningsstoff (kategori: avlteknisk tilsetningsstoff; funksjonell gruppe; fordøyelsesforbedrende midler), for en rekke fjørfe og svinearter. Bakteriestammen møter EFSA sine QPS kriterier (ikke gentoksisk og ikke resistent mot antibiotika). Det er ikke funnet rester av levende celler eller rekombinant DNA. EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Preparatet har også effekt over det gitte minsteinnholdet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/1324
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019R1324

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.08.2019
Frist returnering standardskjema: 20.09.2019
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 05.07.2019
Høringsfrist: 19.08.2019
Frist for gjennomføring:

Lenker