Forsiden

OCR - regler for overvåkning av forsendelser frem til bestemmelsesstedet - (2017/625)

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2019/1666 av 24. juni 2019 om tillegg til Europaparlamentets og Europarådets forordning (EU) 2017/625 med hensyn til overvåkning av transport og ankomst av forsendelser av bestemte varer fra grensekontrollstasjonen til virksomheten på bestemmelsesstedet i unionen

Commission delegated regulation EU) 2019/1666 of 24 June 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards conditions for monitoring the transport and arrival of consignments of certain goods from the border control post of arrival to the establishment at the place of destination in the Union

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.07.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.10.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt av EU-kommisjonen 24. juni 2019, og kunngjort i Official Journal 4. oktober 2019.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

EUs nye kontrollforordning, forordning (EU) 2017/625, skal tre i kraft i EU 14. desember 2019 og erstatte dagens kontrollforordning, forordning (EF) nr. 882/2004. Forordningen vil gi et godt og helhetlig regelverk for de fleste elementene knyttet til kontrollvirksomhet på matområdet (næringsmidler, fôr, levende dyr, m.m). Kommisjonen (KOM) har i tillegg fått i oppdrag å lage utfyllende regler tilknyttet til hovedreglene i kontrollforordningen (OCR - Official Control Regulation).

Rettsakten stiller opp regler for overvåkningen av forsendelser med produkter omfattet av OCR art. 41(1)(b) (produkter av animalsk opprinnelse mv.) når forsendelser med disse produktene transporteres mellom grensekontrollstasjonen og bestemmelsesstedet i unionen, og de er ment å slippes på markedet. Disse reglene om overvåkning vil gjelde der det i særskilt regelverk er et krav om overvåkning ved denne transporten. Disse reglene er knyttet til de produkter som kan utgjøre en risiko før videre behandling og må derfor overvåkes i større grad.

Art. 2 i rettsakten krever at før transporten videre godkjennes må forsendelsen gjennomgå den nødvendige grensekontrollen med positiv resultat. Videre skal forsendelsen forsegles av kompetent myndighet ved grensekontrollstasjonen, forsendelsen skal ikke lastes av eller splittes opp, og forsendelsen skal transporteres direkte til bestemmelsesstedet som er oppgitt. Kompetent myndighet ved grensekontrollstasjonen skal ved tillatt transport meddele kompetent myndighet ved bestemmelsesstedet om dette.

Art. 3 regulerer mottaket av forsendelsen på bestemmelsesstedet. Her skal ansvarlig ved bestemmelsesstedet for forsendelsen, innen en dag av mottak, meddele til kompetent myndighet på bestemmelsesstedet om mottaket av forsendelsen. Videre skal denne kompetente myndigheten bekrefte i TRACES at forsendelsen har kommet frem (CHED del III). Denne myndigheten skal også gjennomføre kontroll for å sikre at forsendelsens faktisk har kommet frem. Hvis kompetent myndighet ved grensekontrollstasjonen for første ankomst inn i unionen ikke har mottatt en bekreftelse om at forsendelsen har ankommet innen 15 dager etter at de har sendt forsendelsen fra seg, skal de begynne å undersøke hvor forsendelsen befinner seg. Videre oppfølgning ved manglende mottak av forsendelsen på bestemmelsesstedet skal gjennomføres samlet av kompetent myndighet for første ankomst og kompetent myndighet på bestemmelsesstedet.

Rettsakten vil tre i kraft 14. desember 2019, samtidig med den nye kontrollforordningen (2017/625).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil medføre et behov for å etablere en forskrift som gjennomfører rettsakter som berører krav rettet mot import av dyr og produkter, særlig knyttet til transportdelen av regelverket.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vurderes til å ikke medføre nye økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten stiller opp regler for overvåkningen av forsendelser med animalske næringsmidler (OCR art. 41(1)(b)) når de sendes fra grensekontrollstasjonen der de først ankommer EU/EØS og skal sendes videre til bestemmelsesstedet. Denne regelen er knyttet til de produkter som det er knyttet særlig risiko til og det i tillegg er nevnt i særlige rettsakter at slik overvåkning av forsendelser skal forekomme. Rettsakten gir en god avklaring av pliktene til de forskjellige aktørene, kompetente myndigheter for første ankomst og bestemmelsesstedet og ansvarlige for forsendelsen på bestemmelsesstedet.

Denne rettsakten er funksjonell og vil sikre at man har kontroll med forsendelsen der det er nødvendig, samtidig som den gir en viss fleksibilitet uten å skape et unødvendig merarbeid for partene.

Det forutsettes at det andre regelverket som rettsakten viser til er på plass og tas inn i EØS-avtalen samtidig som denne rettsakten.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/1666
Basis rettsaktnr.: 2017/625
Celexnr.: 32019R1666

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.06.2019
Frist returnering standardskjema: 07.11.2019
Dato returnert standardskjema: 14.10.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.12.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 281/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker