Forsiden

Plantevernmiddelrester fo 2019/973

Kommisjonsforordning (EU) 2019/973 av 13. juni 2019 som endrer vedlegg II og III til forordning (EU) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for bispyribac, denatonium benzoat, fenoksykarb, flurokloridon, quizalofop-P-ethyl, quizalofop-P-tefuryl, propaquizafop og tebufenozid i eller på visse produkter.

Commission Regulation (EU) 2019/973 of 13 June 2019 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for bispyribac, denatonium benzoate, fenoxycarb, flurochloridone, quizalofop-P-ethyl, quizalofop-P-tefuryl, propaquizafop and tebufenozide in or on certain products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.07.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.08.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Rettsakten endrer grenseverdier (MRLer) for de aktive stoffene bispyribac, denatonium benzoat, fenoksykarb, flurokloridon, quizalofop-P-ethyl, quizalofop-P-tefuryl, propaquizafop, tebufenozid.

Endringene skjer i forbindelse med revurdering av eksisterende MRLer for de aktive stoffene.

For bispyribac og denathonium benzoat har det tidligere ikke vært fastsatt MRLer over analytisk bestemmelsesgrensen for stoffet. For denathonium benzoat er det ikke godkjent bruk av stoffet direkte på spiselige vekster og alle MRLer fastsettes derfor ved den analytiske bestemmelsesgrensen. Det fastsettes MRL for bispyribac i ris på bakgrunn av godkjent bruk av stoffet i EU.

For fenoksykarb, flurokloridon quizalofop-P-ethyl, quizalofop-P-tefuryl, propaquizafop, tebufenozid og endres MRLer i forbindelse med revurdering av MRLer.

Restdefinisjonen ble endret for flurokloridon som anbefalt av EFSA.

Der det ikke er godkjent bruk i EU, søknad om importtoleranse MRL eller finnes CODEX grenseverdier fastsettes MRL ved den analytiske bestemmelsesgrense (LOQ).

Endringene i grenseverdier (MRL) trer i kraft 4. januar 2020 i EU.

For å begrense konsekvenser knyttet til handelsproblemer med tredjestater samt problemer for landbruk og produksjon av mat og fôrvarer i EU gis det vanligvis overgangsordninger for produkter som har blitt produsert før nye MRLer trer i kraft i EU eller importert fra tredjestater før denne datoen (4. januar 2020).

MRLer for disse stoffene gjelder som før endringene for produkter som er produsert i EU/EØS eller importert til EU/EØS før 4. januar 2020.

Overgangsordninger for produkter har i praksis mest betydning for produkter med lang holdbarhet og det er en forutsetning at det ikke er vurdert å være helsefare knyttet til eksisterende grenseverdier (MRL).

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues (SCPAFF-PR). 

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=pesticide.residue.selection&language=EN

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/973
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32019R0973

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.06.2019
Frist returnering standardskjema: 02.08.2019
Dato returnert standardskjema: 02.08.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.12.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 286/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 09.08.2019
Høringsfrist: 20.09.2019
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker