Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Reach/vedlegg XIV, autorisasjon

Kommisjonsforordning (EU) nr. .../... av XXX om endring av vedlegg XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH

Commission Regulation (EU) No .../... of XXX amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.07.2019

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og beredskapsdepartementet / Klima- og miljødepartementet / Arbeids- og sosialdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Medlemsstatene stemte over forslaget på møte i komitologikoimteen for Reach 9. juli 2019.

Sammendrag av innhold

Autorisasjonsordningen i Reach-forordningen (1907/2006) skal sørge for at risikoen knyttet til svært helse- og miljøskadelige kjemiske stoffer er under tilstrekkelig kontroll. Substitusjon av disse stoffene når alternative stoffer eller teknologier er tilgjengelig er et av hovedmålene med denne ordningen.Stoffene som er omfattet av krav om autorisasjon er listet i Reach vedlegg XIV. Reach vedlegg XIV oppdateres jevnlig. Se Miljødirektoratets nettsider for mer informasjon om autorisasjonsordningen og søknad om autorisasjon.

I dette forslaget til forordning blir de fleste stoffene på kjemikaliebyrået Echas sjuende og åttende anbefaling over stoffer til autorisasjonsordningen foreslått oppført på Reach vedlegg XIV. I tillegg foreslår EU-kommisjonen forlenget søknadsfrist og utløpsdato for de fleste stoffene som allerede står på vedlegg XIV. De forlengede fristene skal bare gjelde søknader om å bruke stoffene til reservedeler og reparasjon av produkter som ikke blir produsert lenger etter utløpsdatoen. Det blir forutsatt at produktene ikke kan fungere uten at stoffet inngår i reservedelen eller ved reparasjonen.

På denne oppdateringen av stoffer til autorisasjonsordningen er det seks stoffer som kan gi fosterskader og fem stoffer som er persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) og/eller svært persistente og svært bioakkumulerende (vPvB). Fire av stoffene står på den norske prioritetslista.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EF) nr. 1907/2006 Reach er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved Reach-forskriften. Gjennomføring av endringsforordningen vil skje ved endring i Reach-forskriften. Når Kommisjonen treffer beslutningen om godkjenning, skal Efta-statene samtidig og innen 30 dager treffe tilsvarende beslutninger, jf artikkel 64, nr. 8 og EØS-avtalens vedlegg II kapittel XV punkt 12zc bokstav g.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Autorisasjonsordningen i Reach er et verktøy for substitusjon. Det er de særlig bekymringsfulle stoffene som blir omfattet av autorisasjonsordningen. Det er derfor viktig at nye stoffer blir inkludert på Reach vedlegg XIV og dermed omfattet av autorisasjonsordningen. Endringen av Reach vedlegg XIV vil føre til økt beskyttelse av mennesker og miljø.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 1907/2006

Norsk regelverk

Høringsstart: 24.10.2019
Høringsfrist: 04.12.2019
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen