Beregning av gjennomsnittlige utslipp (varebil) for diverse bilfabrikanter

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/582 av 3. april 2019 om bekreftelse eller endring av den foreløpige beregning av de gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp og spesifikke utslippsmål for fabrikanter av lette nyttekjøretøy (varebiler) for kalenderåret 2017 og for Volkswagen-poolen og dens medlemmer for kalenderårene 2014, 2015 og 2016 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011

Commission Implementing Decision (EU) 2019/582 of 3 April 2019 confirming or amending the provisional calculation of the average specific emissions of CO2 and specific emissions targets for manufacturers of new light commercial vehicles for the calendar year 2017 and for the Volkswagen pool including its members for the calendar years 2014, 2015 and 2016 pursuant to Regulation (EU) No 510/2011 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.06.2019

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Beslutningen ble vedtatt 3. april 2019. 

Sammendrag av innhold

Målsetningen med forordning (EU) nr. 510/2011 er å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren og forordningen setter spesifikke CO₂-utslippsmål for bilfabrikantene. I henhold til forordningen skal Kommisjonen hvert år beregne gjennomsnittet av CO₂ når det gjelder lette nyttekjøretøy for hver bilfabrikant. På bakgrunn av dette vil Kommisjonen kontrollere om fabrikantene har overholdt de fastsatte avgassmålene som var satt. Måledataene som brukes er basert på registreringsdata for nye biler i medlemslandene. 

Ved gjennomgang av de mottatte dataene for 2017 viste det seg at noen fabrikanter ikke oppnådde de grenseverdiene for CO₂ som var oppgitt. Kommisjonen har ved gjennomføringsbeslutning 2019/582 endret opplysninger om de gjennomsnittlige CO₂-utslippene for de forskjellige bilfabrikantene basert på innkommende data og opplysninger fra bilfabrikantene.

De endrede CO₂-utslippene for bilfabrikantene for 2017 fremgår av beslutningens vedlegg I, og aktuelle bilfabrikanter er Audi AG, Audi Hungaria Motor Kft, Bugatti Automotive S.A.S, Quattro GmbH, Seat S.A., Skoda Auto A.S. og Volkswagen AG. Bekreftede eller korrigerte verdier for årene 2014-2016 fremgår av vedlegg II.

Merknader
Gjeldende regelverk

Forordning (EU) nr. 510/2011 er implementert i Forskrift 28. desember 2018 nr. 2247 om krav til CO₂-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler  

Norsk gjennomføring

Beslutningen vil bli implementert i nevnte forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringen av beslutningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative kostnader utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i norsk regelverk.

Beslutningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten går via hurtigprosedyren, og vil derfor ikke bli behandlet i spesialutvalget. 

Vurdering

Beslutningen vurderes EØS-relevant og akseptabel for Norge.

Beslutningen blir ikke sendt på offentlig høring, men vil bli implementert på vanlig måte. 

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen i EØS-komiteens møte den 27/9-19, beslutning nr. 244/2019. Endringsforskrift ble vedtatt 01.10.19, og Form 1 ble sendt ESA samme dag.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/582
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019D0582

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.04.2019
Frist returnering standardskjema: 06.06.2019
Dato returnert standardskjema: 06.06.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.09.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 244/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.09.2019
Dato for faktisk gjennomføring: 01.10.2019
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 01.10.2019