Utfyllende regler til CRDIV (kapitalkrav banker mv.) om offentliggjøring av informasjon fra tilsynsmyndighetene (Supervisory Disclosure)

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/912 av 28. mai 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 650/2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for formatet, strukturen, innholdsfortegnelsen og den årlige datoen for offentliggjøring av de opplysningene som skal offentliggjøres av vedkommende myndigheter i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU.

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/912 of 28 May 2019 amending Implementing Regulation (EU) No 650/2014 laying down implementing technical standards with regard to the format, structure, contents list and annual publication date of the information to be disclosed by competent authorities in accordance with Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.06.2019

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og trer i kraft i EU i juni 2019. 

Rettsakten er til vurdering på EFTA-siden for innlemmelse i EØS-avtalen.  

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer en teknisk standard som gir utfyllende regler når det gjelder kapitalkrav til banker mv. (CRDIV - 32013L0036). De utfyllende reglene gjelder krav til tilsynsmyndighetenes offentliggjøring av  CRDIV-informasjon, herunder nasjonale valg og tilpasninger i regelverket, SREP og aggregert CRD IV-data fra det norske markedet. 
 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved at det i en forskrift henvises til EU-forordningen og de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere, med unntak av endringer i Finanstilsynets tekniske løsninger. 

Sakk. inst. merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Det vil være behov for tekniske tilpasninger for dato for ikrafttredelse, avhengig av når rettsakten tas inn i EØS-avtalen. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/912
Basis rettsaktnr.: 2013/36/EU
Celexnr.: 32019R0912

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.06.2019
Frist returnering standardskjema: 26.09.2019
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker