Felles opplæringsprøve for skiinstruktører etter yrkeskvalifikasjonsdirektivet

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/907 av 14. mars 2019 om etablering av en felles opplæringsprøve for skiinstruktører etter artikkel 49b i direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/907 of 14 March 2019 establishing a Common Training Test for ski instructors under Article 49b of Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council on the recognition of the professional qualifications

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.06.2019

Spesialutvalg: Utdanning

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.12.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kunnskapsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg VII. Gjensidig godkjennelse av yrkeskvalifikasjoner

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

I direktiv 2013/55/EU som endret direktiv 2005/36/EF (yrkeskvalifikasjonsdirektivet) ble det innført en ordning i artikkel 49a og 49b om felles opplæringsrammer og opplæringsprøve. Bestemmelsene i direktivet er gjennomført i yrkeskvalifikasjonsloven §§ 10 og 11.

I 2012 inngikk 12 land en intensjonsavtale (MoU) om et pilotprosjekt utstedelse av yrkeskort for skiinstruktører. Skiinstruktør er ikke er et regulert yrke i Norge og etter Kunnskapsdepartementets vurdering ble ikke Norge med i avtalen.

Forordningen fastsetter felles opplæringsprøver for skiinstruktører etter artikkel 49b i yrkeskvalifikasjonsdirektivet. Forordningen er en videreføring av den avtalen som ble inngått i 2012. Forordningen gjelder for alle som ønsker å utøve et regulert yrke i en annen stat enn den de har oppnådd kvalifikasjonene som er gitt i et vedlegg til forordningen, jf. artikkel 1. Forordningen fastsetter innholdet i en felles opplæringsprøve og de betingelser og krav for å gjennomføre og bestå testen. I artikkel 4 slås prinsippet om automatisk godkjenning fast, statene skal automatisk godkjenne de bevis som er utsted i henhold til artikkel 8 og som bekrefter at prøven er bestått. Alle som har utdannelse som er oppført i vedlegg I til direktivet har rett til å delta i den felles opplæringsprøven. Det er noen unntak fra kravet til å gjennomføre å bestå en test i artikkel 6, dette er bl.a. i de tilfeller yrkesutøver kan dokumenter at vedkommende har fått minst 100 FIS-poeng for menn og minst 85 FIS-poeng for kvinner i alpint (slalåm eller storslalåm).

Etter artikkel 49b nr. 5 bokstav b) er statene fritatt til å avholde felles opplæringsprøve dersom yrket ikke er regulert i staten.

For skiinstruktører som ikke oppfyller kravene til å delta i den felles opplæringsprøve eller som ikke har bestått en slik prøve, gjelder de generelle reglene for godkjenning etter yrkeskvalifikasjonsdirektivet (fortalens punkt 1).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Skiinstruktør er ikke et regulert yrke i Norge og rettsakten får ikke noen rettslige konsekvenser.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Skiinstruktør er ikke et regulert yrke i Norge og rettsakten får ikke økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for utdanning ved skriftlig prosedyre, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2019)1935
Rettsaktnr.: (EU)2019/907
Basis rettsaktnr.: 32005L0036
Celexnr.: D32019R0907

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.03.2019
Frist returnering standardskjema: 12.07.2019
Dato returnert standardskjema: 24.01.2022
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 09.12.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 323/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker