Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Matkontaktmaterialer - endring av unionslisten til plastforordning

Kommisjonsforordning (EU) 2019/1338 av 8. august om endring av fororodning (EU) nr. 10/2011 av pastmaterialer og -artikler ment å komme i kontakt med næringsmidler

COMMISSION REGULATION (EU) 2019/1338 of 8 August amending Regulation (EU) No 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.06.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.06.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten innebærer endring av matkontaktforskriften som gjennomfører forordning (EU) nr 10/2011.

Forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og plastgjenstander ment for å komme i kontakt med næringsmidler fastsetter særlige krav til framstilling og markedsføring av plastmaterialer og plastgjenstander. Forordningen inneholder en unionsliste over stoffer som er tillatt å bruke for produksjon av plastmaterialer og plastgjenstander (vedlegg 1, tabell 1). Siden forordningen trådte i kraft, har EUs mattrygghetsorgan (EFSA) publisert flere rapporter (risikovurderinger) om bestemte stoffer som kan brukes i matkontaktmaterialer av plast. Basert på risikovurderinger fra EFSA foreslås enten stoffer inn på unionslisten, endringer i eksisterende restriksjoner eller at noen stoffer skal ut av listen.

Rettsakten endrer restriksjoner for stoffet poly((R)-3-hydroksybutyrat-co-(R)-3-hydroksyheksanat (FCM nr. 1059). Etter nylig risikovurdering fra EFSA ble det foreslått at stoffet skal kunne brukes i plast i kontakt med all type mat, dvs. at bruksområdet utvides. Det gis også restriksjoner spesifikt knyttet til kontakttid og temperatur. I tillegg skal migrasjon av alle oligomerer med molekylvekt under 1000 Da ikke overstige 5,0 mg/kg mat.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 21. desember 1993 nr. 1381 om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler (matkontaktforksriften)

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil ikke medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning, verken for norske virksomheter, myndigheter eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet deltar. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/1338
Basis rettsaktnr.: 10/2011
Celexnr.: 32019R1338

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.05.2019
Frist returnering standardskjema: 05.07.2019
Dato returnert standardskjema: 05.07.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.12.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 291/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 05.07.2019
Høringsfrist: 16.08.2019
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen