EgenskapVerdi
Notat id:32529
Dokument-nr:
Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering
Sortering Vedlegg/protokoll:7
Kapittel i EØS-avtalen:XV. Farlige stoffer
Sortering Kapittel:14

Tittel:

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1138 av 3. juli 2019 om godkjenning av det aktive stoffet florpyrauxifen-benzyl i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011


{"name":"Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1138 av 3. juli 2019 om godkjenning av det aktive stoffet florpyrauxifen-benzyl i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011","depName":"LMD","description":{"description":"<p><strong>Sammendrag av innhold</strong></p>\r\n\r\n<p style=\"text-align: left; margin-right: 0px; margin-left: 0px;\">Florpyrauxifen-benzyl <span style=\"background-color:transparent; color:rgb(51, 51, 51); font-family:sans-serif,arial,verdana,trebuchet ms; font-size:13px\">godkjennes som et nytt aktivt stoff som kan inng&aring; i plantevernmiddel fram til og med 24. juli 2029. Stoffet legges dermed til liste B&nbsp;i vedlegget til forordning (EF) nr. 540/2011. </span></p>\r\n\r\n<p style=\"text-align: left; margin-right: 0px; margin-left: 0px;\"><span style=\"background-color:transparent; color:rgb(51, 51, 51); font-family:sans-serif,arial,verdana,trebuchet ms; font-size:13px\">Det er satt som spesifikt krav at ved selve preparatgodkjenningen skal det legges vekt p&aring; tiltak som f.eks. buffersoner og bruk av avdriftsreduserende dyser. S</span><span style=\"background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(51, 51, 51); font-family:sans-serif,arial,verdana,trebuchet ms; font-size:13.33px\">om f&oslash;lge av kriteriene om identifisering av hormonforstyrrende egenskaper, fastsatt gjennom forordning (EU) 2018/605, er stoffet s&aelig;rskilt vurdert med tanke p&aring; slike egenskaper. Ut i fra foreliggende dokumentasjon er det ikke funnet risiko for hormonsforstyrende egenskaper. </span><span style=\"background-color:transparent; color:rgb(51, 51, 51); font-family:sans-serif,arial,verdana,trebuchet ms; font-size:13px\">Tilvirker skal imidlertid, innen en gitt tidsfrist, legge fram ytterligere dokumentasjon som underbygger denne vurderingen.&nbsp;</span></p>\r\n\r\n<p><strong>Merknader</strong></p>\r\n\r\n<div style=\"outline: 0px; text-align: left; color: rgb(51, 51, 51); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; background-color: transparent; -webkit-text-stroke-width: 0px;\">\r\n<p style=\"margin-right: 0px; margin-left: 0px;\"><span style=\"background-color:rgb(255, 255, 255); font-family:sans-serif,arial,verdana,trebuchet ms\"><u>Generelt om godkjenning av plantevernmidler</u></span></p>\r\n\r\n<p style=\"margin-right: 0px; margin-left: 0px;\"><span style=\"background-color:rgb(255, 255, 255); font-family:sans-serif,arial,verdana,trebuchet ms\">Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppf&oslash;rt p&aring; en liste i forordning (EU)&nbsp;nr. 540/2011. </span>A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009,&nbsp;eller etter en overgangsl&oslash;sning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. <span style=\"background-color:rgb(255, 255, 255); font-family:sans-serif,arial,verdana,trebuchet ms\">Listen endres l&oslash;pende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene f&aring;r endrede vilk&aring;r, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent. Disse stoffene vil bli&nbsp;vurdert etter kriteriene i 1107/2009.</span></p>\r\n\r\n<p style=\"margin-right: 0px; margin-left: 0px;\">For at et preprat som inneholder et aktivt stoff&nbsp;som er p&aring; listen,&nbsp;skal kunne brukes i Norge m&aring; det f&oslash;rst s&oslash;kes om godkjenning i&nbsp;Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.</p>\r\n\r\n<p style=\"margin-right: 0px; margin-left: 0px;\"><u>Rettslige konsekvenser</u></p>\r\n\r\n<p style=\"margin-right: 0px; margin-left: 0px;\">Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler&nbsp; ved at rettsakten tilf&oslash;yes i opplistingen av rettsakter.</p>\r\n</div>\r\n\r\n<p style=\"text-align: left; margin-right: 0px; margin-left: 0px;\"><u>&Oslash;konomiske og administrative konsekvenser</u></p>\r\n\r\n<div style=\"outline: 0px; text-align: left; color: rgb(51, 51, 51); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; background-color: transparent; -webkit-text-stroke-width: 0px;\">\r\n<p style=\"margin-right: 0px; margin-left: 0px;\"><span style=\"font-family:sans-serif,arial,verdana,trebuchet ms; font-size:14px\"><span style=\"font-family:arial,helvetica,sans-serif\"><span style=\"color:rgb(0, 0, 0); font-family:sans-serif,arial,verdana,trebuchet ms\">Rettsakten forventes ikke &aring; f&aring; vesentlige &oslash;konomiske eller administrative konsekvenser&nbsp;</span>av betydning </span></span>for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et nytt preparat med det aktive stoffet s&oslash;kes godkjent i Norge, vil saksbehandlingen dekkes av et gebyr.</p>\r\n</div>\r\n\r\n<p style=\"text-align: left; margin-right: 0px; margin-left: 0px;\"><u>Sakkyndige instansers merknader</u></p>\r\n\r\n<div style=\"outline: 0px; text-align: left; color: rgb(51, 51, 51); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; background-color: transparent; -webkit-text-stroke-width: 0px;\">\r\n<p style=\"margin-right: 0px; margin-left: 0px;\"><span style=\"font-family:sans-serif,arial,verdana,trebuchet ms; font-size:12px\"><span style=\"color:rgb(0, 0, 0); font-family:sans-serif,arial,verdana,trebuchet ms\"><span style=\"font-family:arial,sans-serif\">Rettsakten er vurdert av&nbsp;Spesialutvalget for matomr&aring;det der ber&oslash;rte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten E&Oslash;S-relevant og akseptabel</span><span style=\"font-family:arial,sans-serif\">.</span></span></span></p>\r\n</div>\r\n","draftno":32529,"draftnoSpecified":true,"relevantInfo":"<p style=\"text-align: left; margin-right: 0px; margin-left: 0px;\">Florpyrauxifen-benzyl <span style=\"background-color:transparent; color:rgb(51, 51, 51); font-family:sans-serif,arial,verdana,trebuchet ms; font-size:13px\">inng&aring;r ikke i&nbsp;plantevernmiddel som er p&aring;&nbsp;markedet i Norge.</span></p>\r\n\r\n<p style=\"text-align: left; margin-right: 0px; margin-left: 0px;\"><span style=\"color:rgb(51, 51, 51); font-family:sans-serif,arial,verdana,trebuchet ms; font-size:13px\">Stoffet er beregnet p&aring; bruk som ugrasmiddel i ris.</span></p>\r\n","relevantInfoPublic":true,"relevantInfoPublicSpecified":true,"relevantInfoUo":null,"statusInfo":"<h4 style=\"text-align: left; margin-right: 0px; margin-left: 0px;\"><span style=\"background-color:transparent; color:rgb(51, 51, 51); font-family:sans-serif,arial,verdana,trebuchet ms; font-size:13px\">Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 4. juli 2019.</span></h4>\r\n\r\n<p style=\"text-align: left; margin-right: 0px; margin-left: 0px;\"><span style=\"color:rgb(51, 51, 51); font-family:helvetica,sans-serif\">Rettsakten er under vurdering i E&Oslash;S-/EFTA-statene.</span></p>\r\n","valuation":"<p style=\"text-align: left; margin-right: 0px; margin-left: 0px;\"><span style=\"font-family:sans-serif,arial,verdana,trebuchet ms; font-size:14px\"><span style=\"font-family:arial,helvetica,sans-serif\">Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i&nbsp;Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation&quot;.</span></span></p>\r\n\r\n<p style=\"text-align: left; margin-right: 0px; margin-left: 0px;\"><span style=\"font-family:sans-serif,arial,verdana,trebuchet ms; font-size:14px\"><span style=\"font-family:arial,helvetica,sans-serif\"><span style=\"color:rgb(51, 51, 51); font-family:sans-serif,arial,verdana,trebuchet ms\">Mattilsynet anser rettsakten som E&Oslash;S-relevant og akseptabel.</span></span></span></p>\r\n","valuationPublic":true,"valuationPublicSpecified":true,"valuationUo":null},"draft":{"actualImpl":null,"actualImplSpecified":true,"adjustTextMatr":false,"adjustTextMatrSpecified":true,"adjustTextTech":false,"adjustTextTechSpecified":true,"affectsCAM":false,"affectsCAMSpecified":true,"affectsCAMReason":"","article103":false,"article103Specified":true,"articleType":"Forordning","articleno":"2019/1138","basisArticleno":"1107/2009","celexno":"32019R1138","changed":"2019-10-08T11:58:42.02","changedSpecified":true,"constitutionalCompletionRequirements":null,"constitutionalCompletionRequirementsSpecified":true,"depId":0,"depIdSpecified":true,"docno":"","draftStatus":0,"draftStatusSpecified":true,"draftStatusPrev":0,"draftStatusPrevSpecified":true,"draftType":"eøs-posisjonsnotat","draftno":32529,"draftnoSpecified":true,"editor":0,"editorSpecified":true,"eeaAttachment":"Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering","eeaAttachmentChapter":"XV. Farlige stoffer","eeaAttachmentChapterIndex":14,"eeaAttachmentChapterIndexSpecified":true,"eeaAttachmentIndex":7,"eeaAttachmentIndexSpecified":true,"eeaRelevant":true,"eeaRelevantSpecified":true,"endReview":null,"endReviewSpecified":true,"englishTitle":"Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1138 of 3 July 2019 approving the active substance florpyrauxifen-benzyl accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Implementing Regulation (EU) No 540/2011","established":"2019-06-25T15:55:14","establishedSpecified":true,"euDeadlineResponse":null,"euDeadlineResponseSpecified":true,"euNotificationAnswered":null,"euNotificationAnsweredSpecified":true,"euNotificationReceived":null,"euNotificationReceivedSpecified":true,"institution":"Kommisjonen","journalLink":"https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1138&from=DA","komLink":"http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&dos_id=0&ds_id=62255&version=2","komno":null,"lawChange":true,"lawChangeSpecified":true,"lawdataLink":null,"notifyEsa":null,"notifyEsaSpecified":true,"oeilLink":null,"otherLink":null,"partOfEea":null,"partOfEeaSpecified":true,"partOfEeaNo":null,"politicalAcceptable":true,"politicalAcceptableSpecified":true,"prelexLink":null,"pubType":"Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen","pubno":32069,"pubnoSpecified":true,"responsible":0,"responsibleSpecified":true,"reviewAnswerLink":null,"reviewLetterLink":null,"reviewedSu":"2019-08-28T00:00:00","reviewedSuSpecified":true,"shortname":"Plantevernmidler - florpyrauxifen-benzyl, godkjenning","showXoEurosite":false,"showXoEurositeSpecified":true,"startImpl":null,"startImplSpecified":true,"startImplText":"","startReview":null,"startReviewSpecified":true,"stdformReceived":"2019-06-06T00:00:00","stdformReceivedSpecified":true,"stdformSendDeadline":"2019-09-27T00:00:00","stdformSendDeadlineSpecified":true,"stdformSent":"2019-10-08T00:00:00","stdformSentSpecified":true,"step":0,"stepSpecified":true,"stortingetApproval":null,"stortingetApprovalSpecified":true,"sus":[{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":3,"docTypeIdSpecified":true,"name":"Matområdet","suId":33,"suIdSpecified":true},{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":3,"docTypeIdSpecified":true,"name":"","suId":null,"suIdSpecified":true}],"title":"Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1138 av 3. juli 2019 om godkjenning av det aktive stoffet florpyrauxifen-benzyl i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011","validated":false,"validatedSpecified":true,"xo":0,"xoSpecified":true},"draftAttachmentList":[],"draftAttachmentListWithNames":[],"draftStatusText":"Publisert","draftType":3,"draftTypeSpecified":true,"grantApprovalPermission":false,"grantApprovalPermissionSpecified":true,"grantDeletePermission":false,"grantDeletePermissionSpecified":true,"grantPrePublishPermission":false,"grantPrePublishPermissionSpecified":true,"grantPublishPermission":false,"grantPublishPermissionSpecified":true,"grantReturnSenderPermission":false,"grantReturnSenderPermissionSpecified":true,"grantSaveAttachmentPermission":false,"grantSaveAttachmentPermissionSpecified":true,"grantSavePermission":false,"grantSavePermissionSpecified":true,"grantUndeletePermission":false,"grantUndeletePermissionSpecified":true,"grantViewOtherPermission":false,"grantViewOtherPermissionSpecified":true,"mustChangeXOBeforeReturningDraft":false,"mustChangeXOBeforeReturningDraftSpecified":true,"numberOfAttachments":0,"numberOfAttachmentsSpecified":true,"otherDraftId":0,"otherDraftIdSpecified":true,"publication":{"published":true,"publishedSpecified":true,"publishedDate":"2019-10-08T11:58:48.787","publishedDateSpecified":true,"publishedStep":3,"publishedStepSpecified":true,"pubno":32529,"pubnoSpecified":true},"suName":"Matområdet","xoName":"Torstein Skjolden"}