Rettelse av den greske språkversjonen av forordning (EU) 2018/775

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/802 av 17. mai 2019 om retting av den greske utgave av gjennomføringsforordning (EU) 2018/775 om regler for anvendelsen av artikkel 26 punkt 3 i Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 om næringsmiddelinformasjon til forbrukerne hva angår regler for angivelse av opprinnelsesland eller opphavssted for hovedingrediensen i et næringsmiddel

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/802 of 17 May 2019 correcting the Greek language version of Implementing Regulation (EU) 2018/775 laying down rules for the application of Article 26(3) of Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council on the provision of food information to consumers, as regards the rules for indicating the country of origin or place of provenance of the primary ingredient of a food (Text with EEA relevance.)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.06.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.12.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Den greske versjonen er rettet slik at den er likelydende som de andre språkversjonene. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil ikke få noen rettslige konsekvenser.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten har ingen praktiske følger for Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/802
Basis rettsaktnr.: 2018/775
Celexnr.: 32019R0802

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.05.2019
Frist returnering standardskjema: 10.06.2019
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker