Utfyllande føresegner til EMIR om utsett ikraftsetjing av clearingplikta for visse OTC-derivatavtalar

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/667 av 19. desember 2018 om endring av delegert forordning (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU) 2016/1178 for å utsette datoene for anvendelse av clearingplikten for visse OTC-derivatkontrakter

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/667 of 19 December 2018 amending Delegated Regulations (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 and (EU) 2016/1178 to extend the dates of deferred application of the clearing obligation for certain OTC derivative contracts

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.06.2019

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Reglane er trådd i kraft i EU. Reglane er til vurdering av EØS/EFTA-statane for å bli innlemma i EØS-avtalen.

Samandrag av innhald

Den delegerte kommisjonsforordninga er utfyllande reglar til europaparlaments- og rådsforordning (EU) No 648/2012 (EMIR). Føremålet med forordninga er å vidare utsetje innføringa av clearingplikta etter EMIR for OTC-derivatkontraktar inngått mellom motpartar innanfor same konsern der ein av motpartane er etablera i eit tredjeland og den andre motparten er etablera i eit EØS-land. Utsetjinga er ei vidareføring av den utsetjinga som vart gjort i kommisjonsforordning (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU) 2016/1178.

Merknadar
Rettslege konsekvensar

Kommisjonsforordninga vil takast inn i EØS-avtala og gjennomførast i norsk rett ved inkorporering. Dette inneber at det i forskrift vil takast inn ei føresegn om at forordningen gjeld som norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvensar

Kommisjonsforordninga får inga nemneverdige økonomiske eller administrative konsekvensar for norske forhold.

Sakkyndige instansar sine merknadar

Rettsakta er vurdera av spesialutvalet for kapitalbevegelsar og finansielle tenester, der vedkomne departement er representert. Spesialutvalet kom til at rettsakta er EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Kommisjonsforordninga reknast som EØS-relevant og er akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2018)9047
Rettsaktnr.: 2019/667
Basis rettsaktnr.: 648/2012
Celexnr.: 32019R0667

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.01.2019
Frist returnering standardskjema: 19.02.2019
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker