Vet - fjørfekjøtt Bosnia og Russland

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1095 av 25. juni 2019 om endring av vedlegg II til beslutning 2007/777/EF når det gjelder opplysningene om Bosnien-Herzegovina og Russland på listen over tredjeland eller dele av tredjeland, hvorfra det er tillatt å importere kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer til Unionen

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1095 of 25 June 2019 amending Annex II to Decision 2007/777/EC as regards the entries for Bosnia and Herzegovina and Russia in the list of third countries or parts thereof from which the introduction into the Union of meat products and treated stomachs, bladders and intestines is authorised

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 27.06.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.08.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg II av beslutning 2007/777/EU som gir bestemmelser om vilkår for dyrehelse og folkehelse ved innførsel av visse kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjeland. Produktene skal blant annet være behandlet etter metoder angitt i del 4 av vedlegg II til beslutningen. I del 2 av vedlegg II til beslutningen listeføres fra hvilke tredjeland, eller deler av tredjeland, import av slike produkter tillates, samt hvilke spesifikke behandlingsmetoder som kreves.

Det åpnes for at Bosnia Herzegovina føres opp på tredjelandslista over land med tillatelse til import av kjøtt fra fjørfe og oppdrettet vilt, med unntak av kjøtt fra strutsefugl, til EØS. Produktene skal være behandlet etter metode «A». Bakgrunnen for dette er tilfredsstillende resultater etter Kommisjonens inspeksjon og evaluering av dokumentasjon på kontroll med dyrehelse i landet.

Det stilles strengere krav til behandling av kjøtt fra fjørfe og oppdrettet vilt, med unntak av kjøtt fra strutsefugl, som skal importeres til EØS fra Russland. Produktene skal nå behandles etter metode «D». Bakgrunnen er at Russland siden november 2016 har rapportert flere utbrudd av høypatogen fugleinfluensa.
 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater. Endringen gjennomføres etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2019/1095
Celexnr.: 32019D1095

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 27.06.2019
Dato for faktisk gjennomføring: 27.06.2019
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker