Forsiden

Alkoholsterke drikker, beskyttelse av ny geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk i vedlegg III i forordning (EF) nr. 110/2008

Kommisjonsforordning (EU) 2019/335 av 27. februar 2019 om endring i vedlegg III i Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 når det gjelder registrering av den alkoholsterke drikken ‘Tequila’ som geografisk betegnelse.

Commission Regulation (EU) 2019/335 of 27 February 2019 amending Annex III to Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the registration of the spirit drink ‘Tequila’ as a geographical indication.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.05.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.07.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXVII. Alkoholsterke drikker

Status

Forordningen er vedtatt i EU

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen går etter "ordinær prosedyre".

Forordningen endrer listen over beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker i vedlegg III i forordning (EF) nr. 110/2008, ved beskyttelse av den nye meksikanske geografiske betegnelsen ‘Tequila’.

Se også EØS-notatet om 32016R1067.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148 om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av forordningen i norsk rett vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, forbrukere eller myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet mener at forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: Forordning (EU) 2019/335
Basis rettsaktnr.: Forordning (EF) nr. 110/2008
Celexnr.: 32019R0335

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.03.2019
Frist returnering standardskjema: 21.06.2019
Dato returnert standardskjema: 28.08.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.12.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 299/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.08.2019
Høringsfrist: 27.09.2019
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker