Endring av gjennomføringsbestemmelser for Solvens II

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/981 av 8. mars 2019 om endring av delegert forordning (EU) 2015/35 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/981 of 8.3.2019 amending Delegated Regulation (EU) 2015/35 supplementing Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.05.2019

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Forordningen er vedtatt i EU, men foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer gjennomføringsbestemmelsene i Solvens II-regelverket for forsikringsforetak fastsatt i forordning 2015/35. Endringene gjelder reglene for solvenskapitalkravet og den ansvarlige kapitalen.

Det åpnes for metoder som på nærmere vilkår kan gi lavere kapitalkrav for investeringer i ikke-ratede obligasjoner og lån, og for investeringer i unoterte aksjer. Det foreslås endringer i regelverket med sikte på økt konsistens med bankregelverket, herunder innføring av en mellomkategori for lån til ikke-ratede regionale myndigheter. Dette vil gi et kapitalkrav for kredittmarginrisiko og konsentrasjonsrisiko for eksponeringer mot norske kommuner og fylkeskommuner som er det samme som allerede følger av det norske regelverket. I tillegg endres kravene til kapitalinstrumenter i kapitalgruppe 1, med strengere krav til nedskriving ved brudd på solvenskapitalkravet. Det fastsettes også at det skal benyttes gjennomskjæring av investeringer i tilknyttede eiendomsselskaper på foretaksnivå, slik at disse investeringene behandles som eiendomsrisiko.

Det er videre fastsatt endringer i kalibreringen av kapitalkravet for premie- og reserverisiko i skadeforsikring, samt katastroferisiko i skadeforsikring og helseforsikring. I tillegg er det foretatt endringer av forenklingshensyn. Forordningen inneholder også en rekke andre endringer, herunder retting av feil i gjeldende forordning 2015/35.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen er vedtatt i EU. Etter at forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved henvisning i Solvens II-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen inneholder en rekke endringer i reglene for solvenskapitalkravet og den ansvarlige kapitalen for forsikringsforetak. Det er ikke foretatt fullstendige konsekvensberegninger, men det antas at summen av endringene ikke vil ha store utslag på de fleste foretakenes solvens. Enkelte av endringene som innebærer lettelser i kravet, er knyttet opp mot omfattende vilkår som krever vesentlige administrative ressurser hos foretakene. Dette gjelder spesielt lettelser i kapitalkravene for ikke-ratede obligasjoner/lån og unoterte aksjer. Effekten vil derfor avhenge av i hvilken grad foretakene velger å benytte seg av disse endringene. Disse endringene kan også kreve økte ressurser for Finanstilsynet. Det antas likevel at endringene ikke vil ha store administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen endrer reglene for kapital og kapitalkrav i det fullharmoniserte Solvens II-regelverket. Det er ikke behov for spesielle vurderinger fra norsk side i forbindelse med gjennomføringen i norsk rett. Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2019)1900
Rettsaktnr.: (EU) 2019/981
Basis rettsaktnr.: 2009/138/EF
Celexnr.: 32019R0981

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.06.2019
Frist returnering standardskjema: 17.10.2019
Dato returnert standardskjema: 16.09.2019
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker