EØS-notatbasen

Forordning om brutto nasjonalinntekt

Europaparlament- og rådsforordning (EU) nr. 2019/516 av 19. mars 2019 om harmonisering av brutto nasjonalinntekt (BNI) etter markedspriser og om oppheving av rådsdirektiv nr. 89/130/EEC og rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 (BNI regulering)

Regulation (EU) 2019/516 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2019 on the harmonisation of gross national income at market prices and repealing Council Directive 89/130/EEC, Euratom and Council Regulation (EC, Euratom) No 1287/2003 (GNI Regulation)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.05.2019

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-landene

Sammendrag av innhold

Rammeverket for harmonisering av brutto nasjonalinntekt etter markedspriser er i dag regulert i rådsdirektiv nr. 89/130. Ved ny forordning (EU) nr. 2019/516 oppheves denne og kommisjonsforordning nr. 1287/2003, begge i dag innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI (Statistikk).

Brutto nasjonalinntekt (BNI) utgjør beregningsgrunnlaget for landenes andel egne inntekter i EUs generelle budsjett. Det er behov for å gjøre dette aggregatet ytterligere sammenliknbart, pålitelig og fullstendig. Det er avgjørende at BNI data er sammenlignbare på tvers av land, og at relevante definisjoner og regnskapsregler i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 549/2013 om det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem i den europeiske union (ESA 2010) overholdes. Forordning (EU) nr. 549/2013 er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XXI (statistikk) med noen tilpasninger for Norge, og et hovedformål med den nye forordningen er å tilpasse rapporteringen til ESA 2010.

Forordningen er av teknisk karakter og beskriver blant annet at BNI skal defineres i samsvar med ESA 2010, frister og innholdet i rapportering til Eurostat, påkrevd dokumentasjon i form av en oversikt av kilder og metoder som er anvendt i beregningen av BNI og komponentene i BNI i samsvar med ESA2010 samt kommisjonen sine prosedyrer for kontrollering av beregningene ved BNI komitteen.

Forordningen gir også kommisjonen ved Eurostat myndighet til å vedta delegerte forordninger under bestemte betingelser.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Konsekvensene er begrenset og vil bli dekket innenfor Statistisk sentralbyrås alminnelige budsjett.

Sakkyndige instansers merknader

Forslaget har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner det relevant og akseptabelt.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/516/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019R0516

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.04.2019
Frist returnering standardskjema: 11.07.2019
Dato returnert standardskjema: 31.05.2019
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: