Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/899 av 29. mai 2019 om fornyet godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringslam, melkegeiter, melkesauer, melkebøfler, hester og oppfôringssvin og oppheving av forordning (EF) nr. 1447/2006, nr. 188/2007, nr. 232/2009, nr. 186/2007 og nr. 209/2008 (innehaver av godkjenningen: S.I. Lesaffre)

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/899 of 29 May 2019 concerning the renewal of the authorisation of Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 as a feed additive for lambs for fattening, dairy goats, dairy sheep, dairy buffaloes, horses and pigs for fattening and repealing Regulations (EC) No 1447/2006, No 188/2007, No 232/2009, No 186/2007 and No 209/2008 (holder of authorisation S.I. Lesaffre)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.05.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.06.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Saccharomyces cerevisiae (CNCM I‐4407) ble i 2006 godkjent som fôrtilsetningsstoff (kategori: avlteknisk tilsetningsstoff; funksjonell gruppe: midler som stabiliserer tarmfloraen) for en rekke dyr, og godkjenningen er nå søkt fornyet. Søker har vist at tilsetningsstoffet som omsettes i dag, tilfredsstiller kravene i de eksisterende godkjenningene, og EFSA vurderer tilsetningsstoffet å fortsatt være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Det har også effekt med de gitte minstedoser som er gitt for de ulike dyrene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/899
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019R0899

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.05.2019
Frist returnering standardskjema: 14.06.2019
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.09.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 208/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 26.04.2019
Høringsfrist: 11.06.2019
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker