OCR - Regler for når CHED (innførselsdokumentet) skal følge forsendelsene

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2019/1602 av 23. april 2019 om tillegg til Europaparlamentets og Europarådets forordning (EU) 2017/625 med hensyn til innførselsdokumentet som skal følge forsendelser med dyr og produkter til deres bestemmelsessted

Commission delegated regulation (EU) 2019/16012 of 23. April 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council concerning the Common Health Entry Document accompanying consignments of animals and goods to their destination

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.05.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.09.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt av EU-kommisjonen 23. april 2019, og kunngjort i Official Journal 30. september 2019.
 

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

EUs nye kontrollforordning, forordning (EU) 2017/625, skal tre i kraft i EU 14. desember 2019 og erstatte dagens kontrollforordning, forordning (EF) nr. 882/2004. Forordningen vil gi et godt og helhetlig regelverk for de fleste elementene knyttet til kontrollvirksomhet på matområdet (næringsmidler, fôr, levende dyr, m.m). Kommisjonen (KOM) har i tillegg fått i oppdrag å lage utfyllende regler tilknyttet til hovedreglene i kontrollforordningen (OCR - Official Control Regulation).

Rettsakten stiller opp regler for innførselsdokumentet (CHED - Common Health Entry Document, som erstatter dagens CVED - Common Veterinary Entry Document) og i hvilke form den skal følge forsendelsen med dyr eller produkter helt frem til bestemmelsesstedet.

Etter regelen i den nye OCR art. 50 skal det originale CHED-dokumentet når det er ferdig utfylt bli værende på grensekontrollstasjonen der kontrollen er gjennomført. I art. 50(4) er det gitt unntaksregler for når det er behov for at CHED-dokumentet skal følge forsendelsen helt frem til bestemmelsesstedet som er oppgitt i dokumentet.
 
Art. 3 i denne rettsakten legger til grunn at CHED-dokumentet skal i en eller annen form følge forsendelsen helt frem til bestemmelsesstedet.

I art. 4 er det gitt en presisering at i de tilfellene der forsendelsen ikke er splittet etter kontrollen ved grensekontrollstasjonen skal forsendelsen følges av en kopi av CHED-dokumentet (enten i papir eller elektronisk) helt frem til den er frigitt ut på markedet. Videre skal nummer på CHED-dokumentet oppgis til toll for å sikre sporbarhet. Disse to oppgavene ligger på operatøren å oppfylle. I tillegg skal toll ved klarering stadfeste at forsendelsens mengde stemmer overens med CHED-dokumentet, dette skal gjøres i forbindelse med klareringen i IMSOC.

Art. 5 omfatter situasjonene der forsendelsen splittes opp ved grensekontrollstasjonen. Ved sluttføringen av CHED-dokumentet ved grensekontrollstasjonen skal operatøren også informere om ønsket om å splitte opp forsendelsen og sende inn nye CHED-dokumenter for hver del. Som i art. 4 skal operatøren sikre at hver del av den oppsplittede forsendelsen følges av en kopi av riktig CHED-dokument (papir eller elektronisk), her skal også nummer på CHED-dokumentene oppgis til toll av operatøren. Også her skal toll ved klarering av en del av den oppsplittede forsendelsen i IMSOC, meddele om mengde for å sikre at den totale mengden av den opprinnelige forsendelsen ikke overskrides (avdekke forsøk på svindel). Art. 5 gir også regler for oppsplitting av forsendelsen der deler av forsendelsen ikke er i samsvar med regelverket.

Situasjoner der forsendelsen splittes opp etter å ha forlatt grensekontrollstasjonen, men før den slippes ut på markedet, er regulert av art. 6. Her skal en kopi av CHED-dokumentet (papir eller elektronisk) følge hver del, og nummer på CHED-dokumentet oppgis til toll av operatøren. Videre skal toll ved klarering sikre at den oppgitte mengde i den oppsplittede forsendelsen ikke overskrider den totale mengden av den opprinnelige forsendelsen.

Det er også gitt overgangsregler for bruken av forordning (EU) nr. 952/2013 i forhold til de elektroniske løsningene vedrørende tollsamarbeidet (ikke EØS-relevant).

Rettsakten vil tre i kraft 14. desember 2019, samtidig med den nye kontrollforordningen (2017/625).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil gjennomføres i en samleforskrift som tar for seg krav knyttet til dokumentasjon med forsendelsene. Rettsakten vil høres i samlet i en høring som vil ta for seg flere andre rettsakter som kommer i forbindelse med OCR.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vurderes til å ikke medføre nye økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen ettersom denne rettsakten vurderes til å videreføres dagens kontrollregler for disse produktene.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten stiller opp krav til når innførselsdokumentet (CHED-dokumentet) skal følge forsendelsen helt frem til bestemmelsesstedet.

Dette omfatter at CHED skal følge forsendelsen frem til den blir frigitt for omsetning, jf. art. 3. Rettsakten gir videre avklaring av når forsendelsen ikke deles opp, deles opp på grensekontrollstasjonen eller deles opp etter å ha passert og klarert grensekontrollstasjonen. Dette er greie regler som vi gi en utfyllende bekrivelse på hvordan man skal håndtere slike tilfeller når særregelverket krever det.

Mattilsynet har sett på behovet for en tilpasningstekst vedrørende henvisningene som rettsakten gjør til forordning (EU) nr. 952/2013 som berører EUs tollsamarbeid. Ved at forordning (EU) nr. 952/2013 om EUs tollsamarbeid ikke er en del av EØS-avtalen vil disse bestemmelsene ikke gjelde for Norge. Gjennom en tilpasningstekst til OCR (forordning (EU) 2017/625) er det påpekt at EUs tollregler ligger utenfor EØS-avtalen og ikke vil komme til anvendelse. I lys av denne tilpasningsteksten til OCR er det ikke nødvendig med en tilpasningstekst denne underliggende rettsakten, ettersom denne tilpasningen allerede ligger i systemet. Mattilsynets konklusjon er at det ikke er nødvendig med en tilpasningstekst til denne rettsakten.

I våre nasjonale veiledere til OCR og dens underliggende rettsakter vil Mattilsynet vise til tilsvarende regler i norsk rett (tollprosedyrer) for å sikre at næringen skjønner hvilke krav som stilles til dem i denne sammenhengen.

Det påpekes videre at den nye kontrollforordningen 2017/625 (OCR) vil kreve mer av Toll, særlig vil art. 4, 5 og 6 kreve mer av Toll enn det som kreves etter kontrollregelverket i dag. IMSOC-delen knyttet til toll innen EU ligger frem i tid, mars 2024, men det er viktig å ha dette i tankene for hvordan vi i Norge skal håndtere dette kravet.

Det forutsettes at det andre regelverket som rettsakten viser til er på plass og tas inn i EØS-avtalen samtidig som denne rettsakten.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2019)2910
Rettsaktnr.: 2019/1602
Basis rettsaktnr.: 2017/625
Celexnr.: 32019R1602

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.05.2019
Frist returnering standardskjema: 23.08.2019
Dato returnert standardskjema: 14.10.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.12.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 281/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker