Oppdatering av sikkerhetslisten

Gjennomføringsforordning (EU) nr 2019/618 av 15. april 2019 som endrer forordning (EF) nr 474/2006 som etablerer felleskapets liste over flyselskaper som er underlagt driftsforbud innenfor fellesskapet.

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1866 of 28 November 2018 amending Regulation (EC) No 474/2006 as regards the list of air carriers which are banned from operating or are subject to operational restrictions within the Union

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 23.05.2019

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Sammendrag av innhold

Den såkalte sikkerhetslisten, dvs. oversikten over flyselskap som ikke kan operere i Europeisk luftrom eller som har operasjonelle begrensninger, er fastsatt som forordning nr. 474/2006. Forordningen er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 4. desember 2007 nr.1353 om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise.

Det er vedtatt å følge opp luftfartsmyndighetene i Hviterussland og Den Dominikanske Republikk  da det er tegn på nedgang i tilsynsaktivitet.

To flyselskap fra Angola er frigitt fra listen, dette gjelder TAAG Angola Airlines og Heli Malongo. Alle flyselskaper fra Moldova unntatt Air Moldova, Fly One og Aerotrnsccargo er tatt inn på sikkerhetslisten.

Etter denne oppdatering er totalt 120 flyselskaper oppført på sikkerhetslisten.

Det foretas jevnlig en oppdatering av sikkerhetslisten, normalt to ganger i året.

Normalt vil nye forordninger først gjennomføres i norsk rett etter at vedtak fra EØS-komiteen om endring av EØS-avtalen foreligger. Det foreligger en spesialordning for endringsforordninger i tilknytning til sikkerhetslisten som innebærer at disse forordningene skal gjennomføres i norsk rett straks de er vedtatt og publisert i Official Journal.

Merknader

Forordning (EF) nr. 474/2006 er gitt med hjemmel i TEFU art. 80, nå TFEU art. 100.


Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) nr. 474/2006 er gjennomført i norsk rett ved forskrift 4. desember 2007 nr. 1353 om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise (BSL A 6-2). Sikkerhetslisten er oppdatert ved gjennomføringsforordning (EU) 2019/618 av 15. april  2019 og ble  gjennomført i norsk rett 23. mai 2019 gjennom en endring av BSL A 6-2.  Rettsakten tilhører gruppe 2

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten berører kun flyselskaper fra enkelte tredjeland og har således ingen konsekvenser for norske flyselskaper. Luftfartstilsynet må som følge av rettsakten oppdatere informasjon på en internettside i tillegg til enkelte interne sjekkllister. Rettsakten har følgelig svært begrensede økonomiske og administrative konsekvenser for norske myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader

Det følger av EØS-komiteens beslutning 145/2007 at Norge er forpliktet til å innta endringer i sikkerhetslisten 474/2006 i norsk rett samtidig med Fellesskapet. Forordningen inneholder ingen endringer som gjør det aktuelt å benytte reservasjonsbestemmelsen i punkt (b) i tilpasningsteksten til forordningen 2111/2005. Forordning 2019/618 er gjennomført i forskrift av 4. desember 2007 nr. 1353 om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise.

Rettsakten følger fast track-prosedyren og skal derfor ikke behandles av SU transport.

Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2018/618
Celexnr.: 32019R0618

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 23.05.2019
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker