Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/979 av 14. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1129 med hensyn til reguleringstekniske standarder for nøkkelregnskapsopplysninger i prospektsammendraget, offentliggjøring og klassifisering av prospekter, annonsering angående verdipapirer, tillegg til et prospekt og meldingsportalen, og om oppheving av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 382/2014 og (EU) 2016/301

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/979 of 14 March 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on key financial information in the summary of a prospectus, the publication and classification of prospectuses, advertisements for securities, supplements to a prospectus, and the notification portal, and repealing Commission Delegated Regulation (EU) No 382/2014 and Commission Delegated Regulation (EU) 2016/301

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.05.2019

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Kommisjonsforordningen ble fremmet av kommisjonen 14. mars 2019, og skal tre i kraft tjue dager etter kunngjøringen i Official journal. Den skal gjelde fra 21 juli 2019.

Sammendrag av innhold

Dette er en utfyllende kommisjonsforordning til prospektforordningen (EU) nr. 2017/1129. Rettsakten fasetter tekniske standarder om følgende:

- Krav til nøkkelopplysninger i sammendraget tilpasset de forskjellige typer prospekter/type verdipapirer samt krav til formatet opplysningene skal presenteres i 

- Krav til opplysninger ved offentliggjøring av prospekt

- Krav til data som skal sendes til den sentrale lagringsmekanismen som ESMA skal håndtere. Det er også krav for å sikre maskinlesbarhet av prospekter

- Krav til annonser, herunder identifisering av prospektet i annonsen, innholdet i annonsen og til endring av annonsen. 

- Situasjoner der tillegg til prospekt er nødvendig  

- Tekniske ordninger for å sikre at ESMAs notifiseringsportal kan håndtere dokumentene som skal grensekrysses 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas å ikke medføre økonomiske konsekvenser for private eller det offentlige.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2019)2022
Rettsaktnr.: 2019/979
Basis rettsaktnr.: 2017/1129
Celexnr.: 32019R0979

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.04.2019
Frist returnering standardskjema: 13.08.2019
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker