Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rekommandasjon H2 - autentisering av portable dokumenter

Rekommandasjon nr. H2 av 10. oktober 2018 om ekthetskjennetegn i portable dokumenter som er utferdiget av en medlemsstats institusjon, og som viser en persons stilling i forbindelse med anvendelsen av Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009

Recommendation No H2 of 10 October 2018 concerning the inclusion of authentication features to Portable Documents issued by the institution of a Member State and showing the position of a person for the purpose of the application of Regulations (EC) No 883/2004 and (EC) No 987/2009 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.05.2019

Spesialutvalg: Trygd

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.06.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Arbeids- og sosialdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg VI. Trygd

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er for tiden til vurdering i EFTA/EØS-landene.

Sammendrag av innhold

Rekommandasjon nr. H2 fastsetter retningslinjer for autentisering av portable dokumenter for å forhindre at blankettene forfalskes. Rekommandasjonen er en forlengelse av Rekommandasjon nr. A1, som fastsetter tilsvarende tiltak for å forhindre forfalskning av Portabelt Dokument A1.

Medlemslandene kan velge å ikke anvende rekommandasjon nr. H2 for portable dokumenter som ikke viser en persons rettigheter eller ytelser, men som har til hovedformål å utveksle informasjon mellom kompetente institusjoner og personen det gjelder, det vil si Portable Dokumenter P1 og U3. Det europeiske helsetrygdkortet, EHIC, er ikke omfattet av rekommandasjonen.

Det anbefales at det inkluderes elementer som forenkler autentiseringen når det utstedes et dokument. Dersom dokumentet er utstedt manuelt, bør utskriften være tosidig slik at det er tekst på begge sider av arket, og arkene bør være heftet sammen slik at det ikke er enkelt å ta dem fra hverandre. Videre bør dokumentet signeres manuelt og inneholde et stempel.

Dersom dokumentet er utstedt elektronisk bør det ha et serienummer eller identifiseringsnummer på hver side. Videre anbefales det at et dokument som er utstedes,  registreres på en slik måte at det er enkelt å verifisere at det er autentisk.

Medlemslandene skal informere Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordninger (AC) om ulike måter portable dokumenter som er omfattet av rekommandasjonen utstedes av deres institusjoner, og delegasjonene i AC skal dele denne informasjonen med institusjonene i deres respektive land.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rekommandasjonen ble vedtatt av AC 10. oktober 2018 med hjemmel i forordning 883/2004 artikkel 72 bokstav a om administrative spørsmål og tolkningsspørsmål og forordning 987/2009, og trer i kraft i EU 1. august 2019. Rekommandasjonen vil ikke kreve endringer i norsk rett. Teksten er ifølge Kommisjonen relevant for EØS og EU/Sveits-avtalene. Rekommandasjoner fattet av AC er ikke-bindende rettsakter som "avtalepartene skal ta i betraktning", jf. vedlegg VI til EØS-avtalen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av relevante organer på departements- og direktoratsnivå uten at det har fremkommet vesentlige merknader. SU Trygd har konkludert med at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel for Norges vedkommende.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Rekommandasjon
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/XXX/EF
Basis rettsaktnr.: 2004/883/EF og 2009/987/EF
Celexnr.: 32019H0429

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.05.2019
Frist returnering standardskjema: 12.06.2019
Dato returnert standardskjema: 27.06.2019
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen