RoHS2/vedlegg III/bly/44

Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2019/1846 av 8.august 2019 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bly i loddematerialer brukt i visse forbrenningsmotorer

COMMISSION DELEGATED DIRECTIVE (EU) 2019/1846 of 8 August 2019 amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for lead in solders used in certain combustion engines

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.05.2019

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten  er tatt inn i norsk forskrift 12.2.20

Sammendrag av innhold

 I direktiv 2011/65/EU (omtalt som RoHS 2) fastsettes regler om begrensning av visse farlige stoffer, herunder bly, i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). Vedlegg III i direktiv 2011/65/EU omfatter stoffer som er unntatt fra restriksjoner i hht 4(1) i direktiv 2011/65/EU.

Kommisjonen har mottatt søknad om unntak til vedlegg III vedrørende bruk av bly som loddemateriale i visse forbrenningsmaskiner.

Forbrenningsmotorer som omfattes av unntaket er utstyrt med bestemte typer sensorer, aktuatorer og motorstyringsenheter som overvåker og kontrollerer utslippene for å sikre samsvar med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1628. Forholdene i og nær en slik motor og  eksossystemet kan være så alvorlige når det gjelder forhøyede temperaturer og vibrasjonsnivåer slik at det kan forårsake tidlig svikt i loddebånd dersom bly ikke benyttes.

Siden det ikke fins gode alternativer som er tilgjengelige på markedet  og det er behov for mer tid til å finne alternativer, er unntaket  berettiget. Det gis derfor unntak for bly til bruk i det nevnte spesifikke bruksområdet, kategori 11 med utløpsfrist 21.juli 2024.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Direktiv 2011/65/EU ble innlemmet i EØS-avtalen i 2013 og gjennomført i norsk rett ved forskrift av 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i produktforskriften.

Vedlegg III i direktiv 2011/65/EU er gjennomført i produktforskriften, Vedlegg til kapittel 2a, Vedlegg 1 "Bruksområder som er unntatt fra forbudet i §2a-3". Gjennomføring av direktivet vil medføre et nytt unntak nr. 44 i vedlegg 1.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser utover arbeidet med gjennomføringsforskrift.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om kommende/nye endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i det pågående arbeidet i EU knyttet til dette regelverket, herunder deltakelse i RoHS 2 Delegated Acts Expert Group og med faglige innspill til utvikling av regelverket. Norge har gjennom hele prosessen i arbeidet med RoHS 2 gitt innspill og kommentarer. Norge gir også innspill og kommentarer når unntak fra RoHS 2 diskuteres og er på høring.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2019)5781
Rettsaktnr.: (EU)2019/1846
Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU
Celexnr.: 32019L1846

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.08.2019
Frist returnering standardskjema: 03.10.2019
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.02.2020
Nummer for EØS-komitebeslutning: 9/2020
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 13.12.2019
Høringsfrist: 31.01.2020
Frist for gjennomføring: 01.05.2020
Dato for faktisk gjennomføring: 12.02.2020
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 18.02.2020

Lenker