Såvarer - grønnsaksvekster

Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2019/990 av 17. juni 2019 som endrer listen over slekter og arter i artikkel 2(1)(b) i rådsdirektiv 2002/55/EF, i vedlegg II til rådsdirektiv 2008/72/EF og i vedlegget til kommisjonsdirektiv 93/61/EØF

COMMISSION IMPLEMENTING DIRECTIVE (EU) 2019/990 of 17 June amending the list of genera and species in Article 2(1)(b) of Council Directive 2002/55/EC, in Annex II to Council Directive 2008/72/EC and in the Annex to Commission Directive 93/61/EEC

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.05.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.06.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder endringer i tre direktiv. Det er direktiv 2002/55/EØF om handel med grønnsaksfrø, direktiv 2008/72/EF om handel med vegetativt formeringsmateriale av grønnsaker og direktiv 93/61/EØF om krav til vegetativt formeringsmateriale av grønnsaker. Endringene består i at opplistingen av artene omfattet av direktivene, gjøres på en annen måte enn tidligere for å unngå tvil om hvilke arter og sorter som er omfattet.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Det er bare direktiv 2002/55/EØF om handel med grønnsaksfrø som er en del av EØS-avtalen. Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den delen som gjelder endringene i direktiv 2002/55/EØF, gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Det produseres lite grønnsaksfrø i Norge. Tidligere gruppering der vitenskapelig navn har stått oppført i en kolonne og det enkelte landets navn i en annen kolonne, har ikke hatt betydning for norske produsenter eller Mattilsynet. For andre land som produserer mer grønnsaksfrø av mange arter, har det imidltid oppstått tvil om hvilken av disse to kolonnene som har prioritet, og da hvilke arter som er regulert.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2019/990
Basis rettsaktnr.: 2002/55/EF, 2008/72/EF
Celexnr.: 32019L0990

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.05.2019
Frist returnering standardskjema: 23.08.2019
Dato returnert standardskjema: 08.10.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.12.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 276/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 03.02.2020
Høringsfrist: 06.04.2020
Frist for gjennomføring: 30.06.2020
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: