tekniske gjennomføringsstandarder for opplysninger på betalingstjenesteområdet som skal meldes til EBA-registeret

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/410 av 29. november 2018 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til detaljene for og strukturen i opplysningene som skal meldes på området betalingstjenester av vedkommende myndigheter til Den europeiske banktilsynsmyndighet i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2366

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/410 of 29 November 2018 laying down implementing technical standards with regard to the details and structure of the information to be notified, in the field of payment services, by competent authorities to the European Banking Authority pursuant to Directive (EU) 2015/2366 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.05.2019

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester og Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: V. Bestemmelser som gjelder alle finansielle tjenester

Status

Forordningen er vedtatt og har trådt i kraft i EU. Forodningen er til vurdering på EFTA-siden. 

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2366 (PSD 2 eller betalingstjenestedirektivet) angir at den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) skal opprette et sentralt elektronisk register over alle betalingstjenestetilbydere, med unntak av kredittinstitusjoner. Videre at EBA skal motta opplysningene fra ansvarlig myndighet hos det enkelte medlemsland som har autorisert eller registrert betalingstjenestetilbyderen. Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/410 fastsetter tekniske gjennomføringsstandarder som detaljerer hvilke opplysninger EBA skal motta om betalingstjenestetilbydere.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen anses ikke å ha noen negative økonomiske eller administrative konsekvenser for offentlige myndigheter. Plikten til å inngi opplysninger om autoriserte/ registrerte betalingstjenestetilbydere til EBA følger av PSD 2.

Forordningen antas heller ikke å få noen negative konsekvenser for næringslivet eller forbrukere. Opprettelsen av et sentralt elektronisk register er ment å tilrettelegge for økt forbrukerbeskyttelse og transparens ved å gi en samlet oversikt over aktører som er autorisert eller registrert som betalingstjenestetilbydere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.


Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Det vil være behov for tekniske tilpasninger om dato for ikrafttredelse. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2019/410
Basis rettsaktnr.: (EU) 2015/2366
Celexnr.: 32019R0410

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2019
Frist returnering standardskjema: 01.01.2019
Dato returnert standardskjema: 01.01.2019
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker