Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utfyllende bestemmelser til byggevareforordningen om klassifisering av lufttetthet for takoverlys av plast og glass og takluker

Delegert kommisjonsforordning (EU) …/… av 14. mars 2019 om utfyllende bestemmelser til Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 om delegert kommisjonsforordning (EU) ../... omhandler klassifisering av lufttetthet for takoverlys av plast og glass og takluker

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... of 14.3.2019 supplementing Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council by establishing classes of performance in relation to air permeability for rooflights of plastics and glass and roof hatches

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.05.2019

Spesialutvalg: Indre marked

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXI. Byggevarer

Status

Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

I henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 (byggevareforordningen) harEU-kommisjonen lagt frem forslag til delegert kommisjonsvedtak om klassifisering av lufttetthet for takoverlys av plast og glass og takluker. 

Byggevareforordningen regulerer dokumentasjon av CE-merkede byggevarer. Byggevarer skal være CE-merket på bakgrunn av en harmonisert teknisk spesifikasjon, enten en harmonisert produktstandard (obligatorisk CE-merking) eller en europeisk teknisk bedømmelse (frivillig CE-merking). 

Med hjemmel i byggevareforordningen kan Kommisjonen vedta delegerte rettsakter av teknisk karakter, dvs. rettsakter som påvirker de harmoniserte tekniske spesifikasjonene. Kommisjonen kan for eksempel klassifisere egenskaper for enkelte produkter. Kommisjonen har nå lagt frem et slikt forslag til endringer for Parlamentet og Rådet. 

I dag er takoverlys i plast dekket av standarden NS-EN 1873:2005. I en ny revidert versjon av denne standarden har man beskrevet disse nye klassene og ønsker også å dekke produktene takloverlys i glass og takluker. For å få publisert den nye standarden må altså denne rettsakten fastsettes. Se annekset til rettsakten for en fullstendig oversikt over de foreslåtte klassene. 

Det er ingen rapporteringsplikt som følge av rettsakten.  

Merknader

Hvilke rettslige konsekvenser får rettsakten? 

Det delegerte kommisjonsvedtaket er hjemlet i byggevareforordningen art. 27 (2) og art. 60 (f). Byggevareforordningen er gjennomført i norsk rett i forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk. Forskriften er hjemlet i plan- og bygningsloven § 29-7. Gjennomføring av det delegerte kommisjonsvedtaket vil medføre endringer i denne forskriften.  

Får rettsakten økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige?

Det vil være begrensede administrative eller økonomiske konsekvenser for det offentlige som følge av det delegerte kommisjonsvedtaket. Men gjennomføringen av stadig flere kommisjonsvedtak vil ha økonomiske og administrative i form av behov for økte administrative ressurser grunnet nye forpliktelser forbundet med tilsyn og informasjon om regelverk.

Får rettsakten økonomiske konsekvenser i Norge for private?

Rettsakter om klassifisering av egenskaper vil kun i begrenset grad påvirke kostnadene til produsentene. De har med disse rettsaktene mulighet til å klassifisere produktene sine etter en mer utvidet skala eller nye klasser. Det gir dermed produsentene en økt frihet til å deklarere egenskaper til sitt produkt. Så langt direktoratet har kunnet bringe på det rene er det kun en begrenset produksjon av takoverlys og takluker i Norge. 

Kravene er like for hele EU/EØS-området. Konkurransebetingelsene for norsk næringsliv vil dermed være de samme som for landene i EU, og en gjennomføring av overnevnte rettsakt i norsk bygningsregelverk vil ikke føre til noen vridning av konkurransen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten følger fast track-prosedyren og vil derfor ikke bli behandlet av SU Indre marked.

Direktoratet for byggkvalitet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er en videreutvikling og presisering av regelverk som tidligere er innlemmet i EØS-avtalen. Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2019)2031
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart: 05.04.2019
Høringsfrist: 04.05.2019
Frist for gjennomføring: