Delegert kommisjonsforordning om krav til rekonfigurerbar radio

Delegert kommisjonsforordning om rekonfigurerbare radiosystemer

Commission delegated regulation on Reconfigurable Radio Systems

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.03.2019

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonen har publisert et veikart for videre utredning. Konsekvensutredningen skal danne grunnlag for å vurdere behovet for regulering og vil foregå i tredje og fjerde kvartal i 2019. Reguleringsinitiativet vil bli behandlet i Telecommunications Conformity Assessment and Market Surveillance Committee (TCAM) og Radio Equipment Expert Group (RED EG). Nasjonal kommunikasjonsmyndighet deltar i disse gruppene. 

Sammendrag av innhold

Kommisjonen har satt i gang en utredningsprosess for å vurdere mulig regulering etter artikkel 3(3)(i) og 4 i Radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU, om krav til rekonfigurerbare radiosystemer (RRS). RRS utnytter kapasiteten i radioutstyr for å endre hvordan utstyret oppfører seg eller ved at radioutstyret kan reprogrammeres ved opplasting av ny programvare. Et typisk eksempel er oppdateringer av programvare som sendes til mobiltelefoner for å sikre at telefonen fortsetter å fungere slik den skal. Det er avgjørende at programvaren som lastes opp i radioutstyr sikrer at utstyret fortsatt oppfyller de grunnleggende kravene som er satt i direktivet. Mangler ved ny programvare som utstyret oppdateres med kan i verste fall endre forutsatt bruk av utstyret og få konsekvenser for bruk av radiospektrum, interoperabilitet, sikkerhet, forstyrrelser eller tilgang til nødtjeneste. Kommisjonen har publisert et veikart for videre utredning https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6621038_en Veikartet innebærer tre hovedfaser; tidlig utredningsfase, datainnsamlingsfase og analyse. Den tidlige utredningsfasen er i gang, mens datainnsamlingsfasen vil foregå i tredje og fjerde kvartal i 2019. Deretter vil analysefasen settes i gang.

Merknader

Hovedrettsakten, direktiv 2014/53/EU er hjemlet i traktatens artikkel 100 a.


Rettslige konsekvenser

Direktiv 2014/53/EU er gjennomført i norsk rett ved forskrift 15. april 2016 nr. 377 om EØS-krav til radioutstyr. Eventuell tilleggsregulering under direktivet artikkel 3(3)(i) og 4 vil gjennomføres ved endringer i nevnte forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av en eventuell rettsakt anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser for offentlige myndigheter utover den nevnte forskriftsendringen. Rettsakten innebærer plikter for produsenter og andre markedsaktører som gjør radioutstyr tilgjengelig på markedet i EU/EØS. Konsekvensutredningen som er igangsatt av Kommisjonen vil belyse konsekvenser for markedsaktørene.

Sakkyndige instansers merknader

En eventuell rettsakt vil mest sannsynlig følge hurtigprosedyren og dermed ikke bli behandlet i Spesialutvalg. Samferdselsdepartementet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil vurdere EØS-relevans og om en eventuell rettsakt er akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: