Forsiden

Direktivet for måleenheter: endringsbestemmelser om SI-enheter

Kommisjonsdirektiv om endring, for tilpasning til den tekniske utviklingen, av vedlegget til rådsdirektiv 80/181/EØF med hensyn til definisjonene av grunnleggende SI-enheter

Commission Directive amending, for the purpose of its adaptation to technical progress, the Annex to Council Directive 80/181/EEC as regards the definitions of SI base units

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.03.2019

Spesialutvalg: Indre marked

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: IX. Måleinstrumenter

Status

Endringsdirektivet ble vedtatt av EU-kommisjonen 23.7.2019, og publisert i Official journal 24.7.2019. 

Sammendrag av innhold

Meterkonvensjonen ble undertegnet i 1875, og innførte metersystemet som et internasjonalt enhetssystem, noe som skapte grunnlaget for at målinger av fysiske størrelser kunne være like over hele verden. Generalkonferansen for mål og vekt (CGPM) er underlagt Meterkonvensjonen, og avholdes hvert fjerde år. Målenhetene i EU/EØS er også harmonisert i tråd med CGPM sine beslutninger gjennom målenhetsdirektivet.

Gjennom forskning og utvikling har definisjonene av målenhetene over tid blitt mer nøyaktige og presise, og CGPM har besluttet bedre definisjoner av disse. Dette gir mer nøyaktige måleresultater. I dag er de fleste målenhetene definert på grunnlag av naturkonstanter. Et viktig unntak i dag er SI-enheten for masse, kiloen. I tråd med utviklingen har endringene i definisjonene også tidligere ført til endringer i målenhetsdirektivet, som senere har blitt implementert i Norge.

Under generalkonferansen i 2018 ble nye definisjoner av SI-grunnenhetene vedtatt. Kilogrammet har blitt redefinert. I stedet for å knytte definisjonen mot en gjenstand, skal denne knyttes mot en naturkonstant (nærmere bestemt Plancks konstant). De nye definisjonene er basert på det nye prinsippet om faste numeriske verdier av grunnenhetene, og trer i kraft i Meterkonvensjonens medlemsland 20. mai 2019. Det forventes at de nye definisjonene forbedrer den langsiktige stabiliteten og påliteligheten av SI-grunnenhetene, i tillegg til nøyaktigheten og klarheten av målinger.

De nye definisjonene som er vedtatt av CGPM avspeiler den seneste utviklingen innen metrologi, og målingsstandarder. For å kunne tilpasse definisjonene av SI-grunnenhetene i målenhetsdirektivet til den tekniske utviklingen, og dermed bidra til en ensartet gjennomføring av SI-systemet, skal de bringes i overensstemmelse med disse nye definisjonene. På bakgrunn av dette er målenhetsdirektivet foreslått endret.

Det er definisjonen for følgende målenheter som foreslås endret:

 • Sekund
 • Meter
 • Kilogram
 • Ampere
 • Kelvin
 • Mol
 • Candela

Merknader
Rettslige konsekvenser

Endringen vil kreve endring av forskrift om målenheter og måling kapittel 2. Saken ble sendt på offentlig høring 15.11.2019.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De nye definisjonene av begrepene vil føre til mer presise målinger. Det antas ikke at endringene fører til andre økonomiske, og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet på hurtigprosedyre og er derfor ikke behandlet i Spesialutvalg.

Vurdering

Endringsdirektivet anses EØS-relevant, og akseptabelt.
 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/1258
Basis rettsaktnr.: Direktiv 80/181/EØF
Celexnr.: 32019L1258

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.03.2019
Frist returnering standardskjema: 26.04.2019
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.11.2019
Høringsfrist: 15.02.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker