Endret rapporteringsformat på emballasjeavfall

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/665 av 17. april 2019 som endrer beslutning 2005/270/EF om formatet for et databasesystem i forbindelse med direktiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall

Commision Implementing Decision (EU) 2019/665 of 17 April 2019 amending Decision 2005/270/EC establishing the formats relating to the database system pursuant to European Parliament and Council Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.03.2019

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Gjennomføringsrettsakten er publisert i Official Journal OJ L 112/26 26.4.2019. Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 10. juni 2022 og er gjennomført i kapittel 7 i avfallsforskriften. 

Gjennomføringsrettsakten er gjennomført i kapittel 7 i avfallsforskriften. 

Emballasjedirektivet som endret gjennom direktiv (EU) 2018/852 krever årlig rapportering fra landene, og gir overordnede føringer for bl.a. beregning av målene for materialgjenvinning i 2025 og 2030. Beslutningen (EU) 2019/665 gir nærmere retningslinjer for hvordan denne rapporteringen skal foregå. Endringene er først og fremst knyttet til rapportering på materialgjenvinning, og innebærer at det skal rapporteres mer informasjon med et høyere presisjonsnivå sammneliknet med dagens situasjon.

Sammendrag av innhold

Beslutningen innebærer en rekke endringer i landenes rapportering. De viktigste endringene er følgende:

 • Nye skjema for rapportering på mål for materialgjenvinning og ombruksemballasje i tråd med endringene i emballasjedirektivet.
 • Krav om separat rapportering på henholdsvis aluminium- og jernholdig emballasje i tråd med at emballasjedirektivet har innført separate mål for disse to typene metallemballasje.
 • Krav om separat rapportering på mengde metallemballasje som utsorteres og gjenvinnes fra bunnaske fra forbrenningsanlegg.
 • Krav om bruk av en spesifisert metodikk for beregning av mengde metall materialgjenvunnet fra bunnaske.
 • Krav om at komposittemballasje (emballasje som består av flere materialer) skal rapporteres per material dersom et materiale utgjør mer enn 5 % av total vekt for emballasjeenheten.
 • Nye retningslinjer for rapportering på mengde treemballasje som repareres (forberedelse for ombruk).
 • Nytt og omfattende skjema for landenes rapportering på kvalitetssjekk.

I tillegg gis det en endel andre føringer for beregning av materialgjenvunnet mengde, bl.a. knyttet til  bionedbrytbar emballasje og fuktinnhold. Beslutningen spesifiser også i egen tabell beregningspunkt for materialgjenvinning for visse gjenvinningsprosesser.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføringsrettsakten vil gi behov for å endre avfallsforskriften kapittel 7 om emballasjeavfall. Som en del av den større høringen av endringer i kap 7 på grunn av endringen av emballasjedirektivet (2018/852),  ble det også hørt enkelte endringene knyttet til rapportering fra returselskapene for å gjennomføre denne rettsakten. Høringen er avsluttet, vurdert av Miljødirektoratet og oversendt Klima- og miljødepartementet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Produsenter og importører av emballasje og emballerte produkter har i stor grad tilgjengelig statistikk i dag, men gjennomføringsrettsakten vil kunne medføre noe økte administrative kostnader for både myndighetene, produsentene og importørene knyttet til rapportering.

Sakkyndige instansers merknader

 Hovedrettsakten - Emballasjedirektivet som endret gjennom direktiv (EU) 2018/852, er vurdert som EØS-relevant og akseptabelt og tatt inn i EØS-avtalen. Beslutning (EU) 2019/665 er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

EØS-notat for rettsakten ble forelagt spesialutvalget for miljø ved skriftlig prosedyre (09.11.21 - 23.11.21).

Vurdering

Norge vil kunne rapportere etter de nye rapporteringsforpliktelsene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2019/665
Basis rettsaktnr.: Direktiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall
Celexnr.: 32019D0665

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.05.2019
Frist returnering standardskjema: 22.08.2019
Dato returnert standardskjema: 15.11.2021
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.06.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 173/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 28.01.2021
Høringsfrist: 28.04.2021
Frist for gjennomføring: 11.06.2022
Dato for faktisk gjennomføring: 11.06.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 29.06.2022

Lenker