EØS-notatbasen

Felles ladestandard for elektroniske produkter

Europaparlaments- og Rådsdirektiv (EU) 2022/2380 av 23. november 2022 om endring av direktiv 2014/53/EU om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om tilgjengeliggjøring på markedet av radioutstyr

Directive (EU) 2022/2380 of the European Parliament and of the Council of 23 November 2022 amending Directive 2014/53/EU on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.03.2019

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kommunal- og distriktsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forslaget til regulering er behandlet i Radio Equipment Expert Group (RED EG) hvor Nasjonal kommunikasjonsmyndighet deltar. 

Rettsakten ble vedtatt i EU 24. oktober 2022.

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen la i september 2021 frem forslag til endring av Radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU om harmonisering av ladere for mobiltelefoner og andre små bærbare elektroniske enheter. Det ble foreslått at ladeporten og ladeteknologien i enhetene skulle harmoniseres, ved å sette krav om USB-C som ladestandard. Kommisjonen foreslo også at ladere ikke lengre skulle selges sammen med mobiltelefonen eller andre produkter. Kommisjonen viste til at forslaget vil innebære en fordel for forbrukerne og redusere miljøavtrykket knyttet til produksjon og avfall, og dermed støtte de miljøvennlige og digitale løsningene som EU jobber med på flere områder.  

Historisk sett har mobiltelefoner og andre små elektroniske bærbare enheter kun vært kompatible med spesifikke ladere. Dette har skapt ulemper for forbrukerne og for miljøet gjennom en unødvendig stor mengde elektronisk avfall. En avtale mellom EU-kommisjonen og de store mobiltelefonprodusentene fra 2009 bidro til å redusere antallet ladeløsninger på markedet. Avtalen bidro imidlertid ikke til full harmonisering og Kommisjonen utredet mulige løsninger for å sette krav til en felles ladeløsning. Utredningsprosessen ble avsluttet i desember 2019 og Kommisjonen publiserte i den forbindelse en rapport med funn og videre anbefalinger https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/c6fadfea-4641-11ea-b81b-01aa75ed71a1

Det ble oppnådd enighet i Parlamentet og Rådet om forslaget til regulering 24. oktober 2022. Reguleringen innebærer at det settes krav til at en rekke elektroniske produkter skal kunne bruke USB-C for lading. Dette gjelder følgende produkter:  

 • Mobiltelefoner 

 • Nettbrett og lesebrett 

 • Digitalkameraer og videospillkonsoller 

 • Høretelefoner (hodetelefoner og øretelefoner) 

 • Bærbare høyttalere 

 • Trådløse mus og trådløse tastaturer 

 • Bærbare navigasjonssystemer  

 • Bærbare datamaskiner 

Reguleringen innebærer også at forbrukere kan velge om de vil kjøpe lader når de kjøper nye produkter. Produktene skal altså tilbys uten lader. Reglene som må være oppfylt for at produktene lovlig skal kunne omsettes i markedet i EØS vil gjelde fra 24 måneder etter at de er publisert i Official Journal, med unntak for bærbare pcer hvor kravene ikke vil gjelde før 40 måneder etter publisering. For de fleste av produktene som omfattes av reguleringen vil kravene dermed gjelde fra slutten av 2024, mens de for bærebare pcer først vil gjelde fra utpå våren 2026. 

Merknader

Hovedrettsakten, direktiv 2014/53/EU er hjemlet i traktatens artikkel 100 a.

Rettslige konsekvenser

Direktiv 2014/53/EU er gjennomført i norsk rett ved forskrift 15. april 2016 nr. 377 om EØS-krav til radioutstyr. Endring av direktivet vil gjennomføres ved endringer i nevnte forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av en eventuell rettsakt anses å ha økonomiske og administrative konsekvenser for offentlige myndigheter knyttet til forskriftendring og tilsyn med at aktørene i markedet overholder kravene. Det er vanskelig å estimere kostnader knyttet til dette, men det må påregnes noe. Det legges imidlertid til grunn at kostnadene blir begrenset og at regelverksendringen og kostnader ved tilsyn i stor grad vil dekkes av de inntekter tilsynsmyndigheten får fra tilsyn med markedet for elektronisk kommunikasjonsutstyr.

Rettsakten innebærer plikter for produsenter og andre markedsaktører som tilgjengeliggjør utstyr som er omfattet av reguleringen på markedet i EØS, og vil innebære økte kostnader for produsenter. Utredningen fra Kommisjonen viser imidlertid at mange produsenter allerede tilbyr sitt utstyr med USB-C port for lading. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering i spesialutvalget for kommunikasjoner, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Rettsakten er under vurdering i EØS EFTA-landene.

Vurdering

Reguleringen vurderes å være i tråd med norsk miljøpolitikk. Det vurderes at reguleringen vil være et viktig bidrag for å redusere mengden med elektrisk avfall, forbruket av råvarer og CO2-utslipp. Siden man skal kunne lade mange produkter med samme lader vil man slippe å kjøpe en ny lader for hvert enkelt produkt man har. Dette vil være en økonomisk og praktisk fordel for forbrukere som ikke trenger å kjøpe lader til hvert enkelt produkt. Det vurderes at reguleringen vil skape gevinster både for forbrukere og miljø uten at det går på bekostning av den nytten den enkelte har av produktene.  

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2021)547
Rettsaktnr.: (EU) 2022/2380
Basis rettsaktnr.: 2014/53
Celexnr.: 32022L2380

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.12.2022
Frist returnering standardskjema: 29.03.2023
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker