Harmoniserte ladere

Harmoniserte ladere for bærbare enheter

Common chargers of portable devices

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.03.2019

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonen har publisert et veikart for videre utredning. Konsekvensutredningen skal danne grunnlag for å vurdere behovet for regulering og vil sluttføres i september 2019. Reguleringsinitiativet vil bli behandlet i Telecommunications Conformity Assessment and Market Surveillance Committee (TCAM) og Radio Equipment Expert Group (RED EG). Nasjonal kommunikasjonsmyndighet deltar i disse gruppene. 

Sammendrag av innhold

Kommisjonen har satt i gang en utredningsprosess for å vurdere mulig regulering etter artikkel 3(3)(a) i Radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU, om harmonisering av ladere for mobiltelefoner og annet kompatibelt radioutstyr. Kommisjonen har publisert et veikart for videre utredning https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6427186_en. Konsekvensutredningen skal danne grunnlag for å vurdere behovet for regulering og vil sluttføres i september 2019. Reguleringsinitiativet kommer som følge av et ønske om å sikre interoperabilitet mellom ladere og mobiltelefoner på markedet, for å redusere behovet for å kjøpe eller bytte ut ladere ved kjøp av ny mobiltelefon. Dette vurderes som hensiktsmessig både med hensyn til forbrukerne og for å redusere avfall. Kommisjonen har i flere år forsøkt å få til en rammeavtale (Memorandum of understanding) med mobilindustrien for å sikre harmoniserte ladere, men har ikke lykkes med å komme i mål med et tilfredsstillende resultat. Reguleringsinitiativet skal minske fragmentering av ladeløsninger, samtidig skal en eventuell regulering ikke hindre fremtidig teknologisk utvikling.

Merknader

Hovedrettsakten, direktiv 2014/53/EU er hjemlet i traktatens artikkel 100 a.

Rettslige konsekvenser

Direktiv 2014/53/EU er gjennomført i norsk rett ved forskrift 15. april 2016 nr. 377 om EØS-krav til radioutstyr. Eventuell tilleggsregulering under direktivet artikkel 3(3)(a) vil gjennomføres ved endringer i nevnte forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av en eventuell rettsakt anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser for offentlige myndigheter utover den nevnte forskriftsendringen. Rettsakten innebærer plikter for produsenter og andre markedsaktører som tilgjengeliggjør ladere, mobiltelefoner og annet radioutstyr på markedet på markedet i EØS. Som det fremgår av Kommisjonens "Inception Impact Assessment" så er de fleste produsenter av mobiltelefoner, ladere og annet tilbehør etablert i land utenfor EU/EØS, og det antas at en eventuell regulering vil ha mindre innvirkning for konkurranseevnen i økonomien i EU/EØS. Samtidig antas det at en begrensing i fragmentering i markedet for ladere vil øke konkurransen i denne sektoren og legge til rette for oppnåelse av målene i "The Single Market". I tillegg vil en begrensning i nye ladere redusere behovet for import av denne typen produkter fra land utenfor EU/EØS. Det er antatt at en eventuell regulering vil ha mindre innvirkning på europeiske små og mellomstore bedrifter som selger mobiltelefontilbehør (for eksempel innenfor HiFi-sektoren og firmaer som selger dokkingstasjoner og liknende produkter).

Sakkyndige instansers meknader

En eventuell rettsakt vil mest sannsynlig følge hurtigprosedyren og dermed ikke bli behandlet i Spesialutvalg. Samferdselsdepartementet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil vurdere EØS-relevans og om en eventuell rettsakt er akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: