OCR - Krav til trening av personell (medhjelpere) ved grensekontrollstasjoner - (2017/625)

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2019/1081 av 8. mars 2019 om etablering av regler for spesifikke krav til opplæring av personell for gjennomføring av bestemte fysiske kontroller ved grensekontrollstasjoner

Commission delegated regulation (EU) 2019/1081 of 8 March 2019 establishing rules on specific training requirements for staff for performing certain physical checks at border control posts

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.03.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.07.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt av EU-kommisjonen 8. mars 2019, og kunngjort i Offical Journal 26. juni 2019.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

EUs nye kontrollforordning, forordning (EU) 2017/625, skal tre i kraft i EU 14. desember 2019 og erstatte dagens kontrollforordning, forordning (EF) nr. 882/2004. Forordningen vil gi en god og helhetlig regelverk for de fleste elementene knyttet til kontrollvirksomhet på matområdet (næringsmidler, fôr, levende dyr, m.m). Kommisjonen (KOM) har i tillegg fått i oppdrag å lage utfyllende regler tilknyttet til hovedreglene i kontrollforordningen.

Rettsakten stiller opp regler for krav til trening av personell ved grensekontrollstasjonene som skal bidra i gjennomføringen av den fysiske kontrollen ved den veterinære grensekontrollen. Rettsakten er hjemlet i den nye kontrollforordningen art. 49(5).

Det er grenseveterinæren som i utgangspunktet er ansvarlig for kontrollen av animalske produkter, jf. OCR art. 49(2). Disse reglene omfatter kun annet personell som skal hjelpe veterinæren med kontrollen eller i særlige situasjoner kan gjennomføre kontrollen selv.

I art. 1(1) er det listet opp hvilke oppgaver som personell ved grensekontrollstasjonen kan delta i, forutsatt at disse har gjennomført opplæringen som er listet opp i denne rettsakten. Noen oppgaver tillates gjennomført i samarbeid med grenseveterinæren (kontroll av levende dyr, unntatt akvatiske dyre, og kjøtt og spiselig slakteavfall), mens andre oppgaver tillates gjennomført på egenhånd av medhjelperne (kontroll av akvatiske dyr, animalske produkter som ikke er omfattet av punktet over, og avlsmateriale og animalske biprodukter).

Videre stiller rettsakten opp hvilke elementer som personellet som skal bistå veterinærene skal kunne, inkludert kjennskap til regelverket, gjennomføring av risikovurderinger, grunnleggende prinsipper for undersøkelser av dyr, kontrollmetoder, mv., jf. art. 3.

Det stilles videre krav til kompetent myndighet for at disse sikrer opplæringen av personell og arkiveringen av kursdokumentasjonen, jf. art. 2. Regelverket tillater også at man kan trene hos andre kompetente myndigheter for å få den nødvendige kompetansen (art. 4).

Rettsakten er ikke rettet mot veterinærer eller plantehelseinspektører ettersom man forutsetter at disse har tilstrekkelige kunnskaper fra før av.

Rettsakten opphever også vedtak 93/352/EF som regulerer krav til trening av personell ved grensekontrollstasjon som tar imot fisk.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medføre et behov for å rydde i dagens norske instruks angående opplæring av grensekontrollpersonell, forskrift 14. februar 2003 nr. 253 om instruks om grensekontrollstasjoner mv, avsnitt IV pkt. 2.1.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vurderes til å ikke medføre nye økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet ettersom dette er i prinsippet en videreføring av dagens regler på området, med noen små justeringer. Dette vil ses på i sammenheng med dagens kurs-opplegg for treningen av personellet ved de norske grensekontrollstasjonene.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten gir mer utdypende regler om hvilke oppgaver personell ved grensekontrollstasjonene kan utføre alene eller sammen med grenseveterinæren når det gjelder den fysiske kontrollen, samt hvilke kompetansekrav som må de må oppfylle.

Disse reglene er mer detaljert enn dagens krav, men vil sikre at man kan bruke personellet ved grensekontrollstasjonene på en god og effektiv måte. For Norges del vil dette tas inn med i kompetanse og opplærings-katalogen til Mattilsynet. Det påpekes at dette er en valgfri ordning og kompetent myndighet trenger ikke å bruke annet personell enn veterinærer hvis man ikke ønsker.

Ved at Norge bruker fiskeinspektører som ansvarlig på grensekontrollstasjonene som kun tar imot fisk vil opphevelsen av vedtak 93/352 ha betydning for oss. Det er derfor viktig at denne ordningen i rettsakten som oppheves blir videreført. Det fremstår som at art. 1(2)(b) viderefører denne muligheten og at man må sikre at nye fiskeinspektører må kurses i tråd med denne rettsakten. OCR art. 55(3) tillater at fiskeinspektører kan brukes til å signere ut forsendelser med fisk.

Det er en fordel at regelverket åpner for at man bruke andre kompetente myndigheter til å lære opp personellet på dette området.

Det forutsettes at OCR (2017/625) som denne rettsakten er basert på, tas inn i EØS-avtalen samtidig som denne rettsakten.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Det jobbes med en strategi for en samlet høring av OCR-rettsaktene på importområdet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2019)1786
Rettsaktnr.: 2019/1081
Basis rettsaktnr.: 2017/625
Celexnr.: 32019R1081

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.03.2019
Frist returnering standardskjema: 28.06.2019
Dato returnert standardskjema: 24.07.2019
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker