EØS-notatbasen

Læringsmobilitet i Erasmus+ i Stobritannia etter brexit

Europaparlaments- og rådsforordning 2019/499 om fastsettelse av bestemmelser for videreføring av pågående læringsmobilitetsvirksomhet innenfor rammen av Erasmus+-programmet etablert av forordning (EU) nr. 1288/2013 i forbindelse med Det forente kongerikets utmelding av Den europeiske union

Regulation of the European Parliament and of the Council laying down provisions for the continuation of ongoing learning mobility activities under the Erasmus+ programme established by Regulation (EU) No 1288/2013, in the context of the withdrawal of the United Kingdom from the Union

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.03.2019

Spesialutvalg: Utdanning og Utdanning

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kunnskapsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

 Forordningen er del av den pakken med forordninger som Kommisjonen har forberedt som følge av Storbritannias uttreden av EU. Europakommisjonens Legal Service har  i samarbeid med EFTA-sekretariatet og de 3 EØS/EFTA-landene kommet fram til at denne forordningen ikke er EØS-relevant. Dette fordi de tre EØS/EFTA-landene er programland ifølge Erasmus+forordningen, og dermed omfattes allerede av denne nye forordningen.

Sammendrag av innhold

Storbritannia trer etter planen ut av EU 31. oktober 2019 (brexit). Opprinnelig dato var 29. mars 2019. Med mindre EU og Storbritannia blir enige om en utmeldelsesavtale (som inkluderer en overgangsperiode) vil all EU/EØS-rett opphøre å gjelde for Storbritannia fra denne datoen, og Storbritannia blir å betrakte som et tredjeland. En konsekvens av dette vil være at det ikke lenger vil foreligge en avtale som regulerer studentutveksling mellom Storbritannia og øvrige programland i Erasmus+. En slik situasjon vil medføre at studenter som er på utveksling gjennom Erasmus+ ved britiske læresteder vil miste sitt Erasmus+-stipend f.o.m. 29.mars/31. oktober og britiske studenter på utveksling vil miste sitt stipend. En slik situasjon vil gjøre det vanskelig for studentene å få fullført sitt studieopphold.

For å unngå at denne situasjonen skal oppstå ved en eventuell hard brexit ble det 30. januar 2019 lagt fram et forslag til rådsforordning om tilltak for læringsmobilitet i Erasmus+ våren 2019. Forordningen er ledd i Kommisjonens handlingsplan for brexit-beredskap og inngår i en pakke bestående av flere forslag som skal tre i kraft i tilfelle EU og Storbritannia ikke kommer til enighet om en utmeldelsesavtale innen 29.mars. Forslaget er ment å avhjelpe denne situasjonen. Forslaget vil gjøre det mulig for alle elever/studenter/lærere som er på Erasmus+-opphold i Storbritannia å fullføre sitt opphold og for briter på Erasmus+ å fullføre sitt læringsopphold. 

Nærmere om innholdet.

Forslaget som ble publisert 30. januar 2019 understreker at  personer som mottar EU-midler for et tiltak som gjennomføres i henhold til juridiske forpliktelser som ble undertegnet eller vedtatt før uttredelelsdatoen, er støtteberettighet så lenge læringsoppholdet varer. Unge mennesker fra Erasmus+-programland og Storbritannia som deltar i Erasmus+-aktiviteter pp 30. mars 2019 kan fullføre sitt studieopphold. Videre vil det sikre dem oppholdstillatelse i studieøyemed. Erasmus+ er et av flaggskipene til Kommisjonen, og denne forordningen vil sikre at ungemennesker kan fullføre sine påbegynte studier. For ikke å skape noen tvil for EØS/EFTA-landene, vil denne forordningen tas inn i EØS-avtalen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten er gitt med hjemmel i artikkel 352 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte og artikkel 203 i Eurotom-traktaten. Artiklene gir Unionen mulighet til å vedta egnede bestemmelser for å nå et av målene i traktaten dersom traktatene ikke inneholder den nødvendige hjemmel. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen vil ikke ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten følger hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for utdanning. Det vil heller ikke bli gjennomført nasjonal høring. Saken blir behandlet av EFTA-sekretariatet utenom de etablerte prosedyrene, pga den korte tiden som gjenstår før Storbritannia muligens trer ut av EU. 

Vurdering

Rettsakten følger hurtigprosedyren og behandles ikke i Spesalutvalget for utdanning. Kunnskapsdepartementet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2019)65
Rettsaktnr.: 2019/0030(COD)
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019R0499

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.03.2019
Frist returnering standardskjema: 20.03.2019
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Nei
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker